Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1919
Metformin and statins reduce hepatocellular carcinoma risk in chronic hepatitis C patients with failed antiviral therapy
Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Ming-Lun Yeh, Meng-Hsuan Hsieh, Hsing-Tao Kuo, Chao-Hung Hung, Kuo-Chih Tseng, Hsueh-Chou Lai, Cheng-Yuan Peng, Jing-Houng Wang, Jyh-Jou Chen, Pei-Lun Lee, Rong-Nan Chien, Chi-Chieh Yang, Gin-Ho Lo, Jia-Horng Kao, Chun-Jen Liu, Chen-Hua Liu, Sheng-Lei Yan, Chun-Yen Lin, Wei-Wen Su, Cheng-Hsin Chu, Chih-Jen Chen, Shui-Yi Tung, Chi‐Ming Tai, Chih-Wen Lin, Ching-Chu Lo, Pin-Nan Cheng, Yen-Cheng Chiu, Chia-Chi Wang, Jin-Shiung Cheng, Wei-Lun Tsai, Han-Chieh Lin, Yi-Hsiang Huang, Chi-Yi Chen, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chung, Ming-Jong Bair, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):468-486.   Published online April 19, 2024
View: 1447   Download: 118
Review
Unmet needs in the post-direct-acting antivirals era: The risk and molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication
Chung-Feng Huang, Manar Hijaze Awad, Meital Gal-Tanamy, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):326-344.   Published online April 26, 2024
View: 917   Download: 93
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Toward hepatitis C virus elimination using artificial intelligence”
Ming-Ying Lu, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):274-275.   Published online March 5, 2024
View: 1995   Download: 31  Crossref: 1
Editorial
Cardiovascular risk of tenofovir disoproxil fumarate or tenofovir alafenamide in patients with chronic hepatitis B: More questions than an answer
Pin-Nan Cheng, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):144-146.   Published online February 19, 2024
View: 1977   Download: 74  Crossref: 2
Original Article
1868
Artificial intelligence predicts direct-acting antivirals failure among hepatitis C virus patients: A nationwide hepatitis C virus registry program
Ming-Ying Lu, Chung-Feng Huang, Chao-Hung Hung, Chi‐Ming Tai, Lein-Ray Mo, Hsing-Tao Kuo, Kuo-Chih Tseng, Ching-Chu Lo, Ming-Jong Bair, Szu-Jen Wang, Jee-Fu Huang, Ming-Lun Yeh, Chun-Ting Chen, Ming-Chang Tsai, Chien-Wei Huang, Pei-Lun Lee, Tzeng-Hue Yang, Yi-Hsiang Huang, Lee-Won Chong, Chien-Lin Chen, Chi-Chieh Yang, Sheng‐Shun Yang, Pin-Nan Cheng, Tsai-Yuan Hsieh, Jui-Ting Hu, Wen-Chih Wu, Chien-Yu Cheng, Guei-Ying Chen, Guo-Xiong Zhou, Wei-Lun Tsai, Chien-Neng Kao, Chih-Lang Lin, Chia-Chi Wang, Ta-Ya Lin, Chih‐Lin Lin, Wei-Wen Su, Tzong-Hsi Lee, Te-Sheng Chang, Chun-Jen Liu, Chia-Yen Dai, Jia-Horng Kao, Han-Chieh Lin, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng, Chun-Wei- Tsai, Chi-Yi Chen, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):64-79.   Published online November 21, 2023
View: 3080   Download: 109  Crossref: 1
Review
1858
Taiwan Association for the Study of the Liver-Taiwan Society of Cardiology Taiwan position statement for the management of metabolic dysfunction- associated fatty liver disease and cardiovascular diseases
Pin-Nan Cheng, Wen-Jone Chen, Charles Jia-Yin Hou, Chih-Lin Lin, Ming-Ling Chang, Chia-Chi Wang, Wei-Ting Chang, Chao-Yung Wang, Chun-Yen Lin, Chung-Lieh Hung, Cheng-Yuan Peng, Ming-Lung Yu, Ting-Hsing Chao, Jee-Fu Huang, Yi-Hsiang Huang, Chi-Yi Chen, Chern-En Chiang, Han-Chieh Lin, Yi-Heng Li, Tsung-Hsien Lin, Jia-Horng Kao, Tzung-Dau Wang, Ping-Yen Liu, Yen-Wen Wu, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):16-36.   Published online October 4, 2023
View: 3980   Download: 282  Web of Science: 3  Crossref: 3
Review
Utility of combining PIVKA-II and AFP in the surveillance and monitoring of hepatocellular carcinoma in the Asia-Pacific region
Do Young Kim, Bao Nguyen Toan, Chee-Kiat Tan, Irsan Hasan, Lyana Setiawan, Ming-Lung Yu, Namiki Izumi, Nguyen Nguyen Huyen, Pierce Kah-Hoe Chow, Rosmawati Mohamed, Stephen Lam Chan, Tawesak Tanwandee, Teng-Yu Lee, Thi Thanh Nguyen Hai, Tian Yang, Woo-Chang Lee, Henry Lik Yuen Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):277-292.   Published online January 30, 2023
View: 6852   Download: 515  Web of Science: 17  Crossref: 22
Original Article
1570
Significant down-regulation of growth hormone receptor expression revealed as a new unfavorable prognostic factor in hepatitis C virus-related hepatocellular carcinoma
Ching-Chih Lin, Ta-Wei Liu, Ming-Lun Yeh, Yi-Shan Tsai, Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Jee-Fu Huang, Wan-Long Chuang, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):313-328.   Published online December 14, 2020
View: 10899   Download: 158  Web of Science: 9  Crossref: 7
1577
Comedications and potential drug-drug interactions with direct-acting antivirals in hepatitis C patients on hemodialysis
Po-Yao Hsu, Yu-Ju Wei, Jia-Jung Lee, Sheng-Wen Niu, Jiun-Chi Huang, Cheng-Ting Hsu, Tyng-Yuan Jang, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Po-Cheng Liang, Yi-Hung Lin, Ming-Yen Hsieh, Meng-Hsuan Hsieh, Szu-Chia Chen, Chia-Yen Dai, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Jee-Fu Huang, Jer-Ming Chang, Shang-Jyh Hwang, Wan-Long Chuang, Chung-Feng Huang, Yi-Wen Chiu, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):186-196.   Published online December 3, 2020
View: 7332   Download: 211  Web of Science: 10  Crossref: 8
1575
Scaling up the in-hospital hepatitis C virus care cascade in Taiwan
Chung-Feng Huang, Pey-Fang Wu, Ming-Lun Yeh, Ching-I Huang, Po-Cheng Liang, Cheng-Ting Hsu, Po-Yao Hsu, Hung-Yin Liu, Ying-Chou Huang, Zu-Yau Lin, Shinn-Cherng Chen, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chuang, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):136-143.   Published online December 3, 2020
View: 6198   Download: 186  Web of Science: 30  Crossref: 32
Use of glecaprevir/pibrentasvir in patients with chronic hepatitis C virus infection and severe renal impairment
Desmond Y. H. Yap, Kevin S. H. Liu, Yu-Chun Hsu, Grace L. H. Wong, Ming-Chang Tsai, Chien-Hung Chen, Ching-Sheng Hsu, Yee Tak Hui, Michael K. K. Li, Chen-Hua Liu, Yee-Man Kan, Ming-Lung Yu, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):554-561.   Published online August 28, 2020
View: 5428   Download: 167  Web of Science: 8  Crossref: 8
Review
1499
Unmet needs of chronic hepatitis C in the era of direct-acting antiviral therapy
Chung-Feng Huang, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2020;26(3):251-260.   Published online March 19, 2020
View: 14642   Download: 390  Web of Science: 39  Crossref: 42
Direct-acting antivirals response in hepatocellular carcinoma: Does the presence of hepatocellular carcinoma matter?
Chung-Feng Huang, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2019;25(2):168-171.   Published online February 11, 2019
View: 6015   Download: 180  Web of Science: 4  Crossref: 5
Reply to Correspondence
Reply to “Cardiovascular risk of tenofovir disoproxil fumarate or tenofovir alafenamide in patients with chronic hepatitis B”
Pin-Nan Cheng, Ming-Lung Yu
Received April 5, 2024  Accepted April 9, 2024  
DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2024.0228    [Epub ahead of print]
View: 548   Download: 24
Correspondence
Perspective of the risk and molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma after HCV eradication in the post-DAA era
Chung-Feng Huang, Manar Hijaze Awad, Meital Gal-Tanamy, Ming-Lung Yu
Received June 24, 2024  Accepted June 29, 2024  
View: 156   Download: 6
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1730
TOTAL : 1941568
Close layer