Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1818
Impact of fatty liver on long-term outcomes in chronic hepatitis B: a systematic review and matched analysis of individual patient data meta-analysis
Yu Jun Wong, Vy H. Nguyen, Hwai-I Yang, Jie Li, Michael Huan Le, Wan-Jung Wu, Nicole Xinrong Han, Khi Yung Fong, Elizebeth Chen, Connie Wong, Fajuan Rui, Xiaoming Xu, Qi Xue, Xin Yu Hu, Wei Qiang Leow, George Boon-Bee Goh, Ramsey Cheung, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Ming-Whei Yu, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):705-720.   Published online May 8, 2023
View: 4293   Download: 230  Web of Science: 14  Crossref: 18
Correspondence
Correspondence on Editorial regarding “Baveno-VII criteria to predict decompensation and initiate non-selective beta-blocker in compensated advanced chronic liver disease patients”
Yu Jun Wong, Sanchit Sharma, Giulia Tosetti, Xiaolong Qi, Massimo Primignani
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):188-190.   Published online November 22, 2022
View: 3189   Download: 64  Web of Science: 2  Crossref: 3
Original Article
1703
Baveno-VII criteria to predict decompensation and initiate non-selective beta-blocker in compensated advanced chronic liver disease patients
Yu Jun Wong, Chen Zhaojin, Guilia Tosetti, Elisabetta Degasperi, Sanchit Sharma, Samagra Agarwal, Liu Chuan, Chan Yiong Huak, Li Jia, Qi Xiaolong, Anoop Saraya, Massimo Primignani
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):135-145.   Published online September 5, 2022
View: 6264   Download: 349  Web of Science: 19  Crossref: 21
1604
The impact of unrestricted access to direct-acting antiviral among incarcerated hepatitis C virus-infected patients
Yu Jun Wong, Prem Harichander Thurairajah, Rahul Kumar, Kwong Ming Fock, Ngai Moh Law, Sin-Yoong Chong, Fria Gloriba Manejero, Tiing-Leong Ang, Eng Kiong Teo, Jessica Tan
Clin Mol Hepatol. 2021;27(3):474-485.   Published online February 19, 2021
View: 6740   Download: 135  Web of Science: 9  Crossref: 9
Letter to the editor
VIEKIRA PAK associated drug-induced interstitial lung disease: Case series with systematic review of literature
Yu Jun Wong, Si Yuan Chew, John Chen Hsiang, Prem Harichander Thurairajah, Rahul Kumar, Eng Kiong Teo, Roshni Sadashiv Gokhale, Imran Bin Mohamed Noor, Jessica Tan
Clin Mol Hepatol. 2019;25(2):218-222.   Published online September 6, 2018
View: 11041   Download: 121  Web of Science: 1  Crossref: 2
Original Article
Carvedilol to prevent hepatic decompensation of cirrhosis in patients with clinically significant portal hypertension stratified by new non-invasive model (CHESS2306)
Chuan Liu, Hong You, Qing-Lei Zeng, Yu Jun Wong, Bingqiong Wang, Ivica Grgurevic, Chenghai Liu, Hyung Joon Yim, Wei Gou, Bingtian Dong, Shenghong Ju, Yanan Guo, Qian Yu, Masashi Hirooka, Hirayuki Enomoto, Amr Shaaban Hanafy, Zhujun Cao, Xiemin Dong, Jing LV, Tae Hyung Kim, Yohei Koizumi, Yoichi Hiasa, Takashi Nishimura, Hiroko Iijima, Chuanjun Xu, Erhei Dai, Xiaoling Lan, Changxiang Lai, Shirong Liu, Fang Wang, Ying Guo, Jiaojian Lv, Liting Zhang, Yuqing Wang, Qing Xie, Chuxiao Shao, Zhensheng Liu, Liu Ravaioli, Antonio Colecchia, Jie Li, Gao-Jun Teng, Xiaolong Qi
Received March 22, 2024  Accepted July 10, 2024  
View: 331   Download: 43
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1702
TOTAL : 1941540
Close layer