The secondary prophylactic efficacy of beta-blocker after endoscopic gastric variceal obturation for first acute episode of gastric variceal bleeding
Moon Han Choi, Young Seok Kim, Sang Gyune Kim, Yun Nah Lee, Yu Ri Seo, Min Jin Kim, Sae Hwan Lee, Soung Won Jeong, Jae Young Jang, Hong Soo Kim, Boo Sung Kim
Clin Mol Hepatol. 2013;19(3):280-287.   Published online 2013 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2013.19.3.280
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Risk Factors for Rebleeding After Endoscopic Injection of Cyanoacrylate Glue for Gastric Varices: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yihuan Hu, Mei Zhou, Deliang Liu, Jian Gong
Digestive Diseases and Sciences.2024;[Epub]     CrossRef
Liver stiffness-spleen diameter to platelet ratio score (LSPS model) predicts variceal rebleeding for cirrhotic patients
Xixuan Wang, Hao Han, Jian Yang, Yang Cheng, Xiaochun Yin, Lihong Gu, Jiangqiang Xiao, Yi Wang, Xiaoping Zou, Lei Wang, Ming Zhang, Yuzheng Zhuge, Feng Zhang
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2023; 35(4): 488.     CrossRef
Balloon-occluded retrograde transvenous obliteration and simultaneous endoscopic cyanoacrylate injection for treating gastric varices draining through gastrorenal shunts
Jindong Chu, Zheng Lu, Chunsheng Chi, Wenhui Zhang, Qian Bi, Xuemei Ma, Lijun Shen, Qin Wu, Yanling Wang, Jingjing Han, Xiaoli Yu, Bo Jin
Arab Journal of Gastroenterology.2023; 24(4): 218.     CrossRef
The efficacy and safety of beta-blockers versus cyanoacrylate injection for gastric variceal bleeding
Yubao Sun, Sheng Li, Feng Li
Medicine.2021; 100(21): e26039.     CrossRef
Endoscopic Cyanoacrylate Glue Injection in Management of Gastric Variceal Bleeding: US Tertiary Care Center Experience
Subhash Chandra, Adrian Holm, Rami G. El Abiad, Henning Gerke
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2018; 8(2): 181.     CrossRef
Management of gastric varices
Delphine Weil, Jean-Paul Cervoni, Nadim Fares, Marika Rudler, Christophe Bureau, Aurélie Plessier, Thong Dao, Arnaud Pauwels, Dominique Thabut, Paul Castellani, Frederic Oberti, Nicolas Carbonell, Laure Elkrief, Vincent Di Martino, Thierry Thevenot
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2016; 28(5): 576.     CrossRef