Static and dynamic prognostic factors for hepatitis-B-related acute-on-chronic liver failure
Jung Min Ha, Won Sohn, Ju Yeon Cho, Jeung Hui Pyo, Kyu Choi, Dong Hyun Sinn, Geum-Youn Gwak, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Kwang Chul Koh, Seung Woon Paik, Byung Chul Yoo, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2015;21(3):232-241.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.3.232
Citations to this article as recorded by Crossref logo
PLT Counts as a Predictive Marker after Plasma Exchange in Patients with Hepatitis B Virus-Related Acute-on-Chronic Liver Failure
Xue Li, Hao Li, Yucui Zhu, Huaqian Xu, Shanhong Tang
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(3): 851.     CrossRef
Falla hepática aguda sobre crónica: análisis de una serie de casos y revisión de la literatura
Jhon Edwar García-Rueda, Ricardo Londoño-García, Tomás Marín-Cuartas, Juan Esteban Hernández-Abaunza, Sebastián Osorio-Rico, Angélica María Bermúdez-Flórez, Juan Carlos Restrepo-Gutiérrez
Hepatología.2022; : 72.     CrossRef
KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 276.     CrossRef
A dynamic prediction model for prognosis of acute-on-chronic liver failure based on the trend of clinical indicators
Zhenjun Yu, Yu Zhang, Yingying Cao, Manman Xu, Shaoli You, Yu Chen, Bing Zhu, Ming Kong, Fangjiao Song, Shaojie Xin, Zhongping Duan, Tao Han
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Clinical Course and Outcome Patterns of Acute-on-chronic Liver Failure: A Multicenter Retrospective Cohort Study
Man-Man Xu, Ming Kong, Peng-Fei Yu, Ying-Ying Cao, Fang Liu, Bing Zhu, Yi-Zhi Zhang, Wang Lu, Huai-Bin Zou, Bin-Wei Duan, Shao-Li You, Shao-Jie Xin, Tao Han, Zhong-Ping Duan, Yu Chen
Journal of Clinical and Translational Hepatology.2021; 000(000): 000.     CrossRef
KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clinical and Molecular Hepatology.2019; 25(2): 93.     CrossRef
A Dynamic Model for Predicting Outcome in Patients with HBV Related Acute-On-Chronic Liver Failure
Wei Lin, Jing Zhang, Xiaohui Liu, Hongqun Liu, Jinqiu He, Ming Li, Shuqin Zhang, Hong Chen, Changqing Zhang, Wenfang Wu, Chenggang Jin, Samuel S. Lee, Zhongping Duan, Yuexin Zhang
Annals of Hepatology.2018; 17(3): 392.     CrossRef