A case of hepatoblastoma misdiagnosed as combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma in an adult
Keun Woo Park, Chang Jin Seo, Dae Young Yun, Min Keun Kim, Byung Seok Kim, Young Seok Han, Hoon Kyu Oh, Chang Hyeong Lee
Clin Mol Hepatol. 2015;21(3):300-308.   Published online 2015 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2015.21.3.300
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Coexistence of primary clear cell subtype of hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma, and ordinary type hepatocellular carcinoma: A case report
Jian Xu, Xiang-yu Lu, Yu Zhang, Xiao-jiong Yu, Juan Li, Hao Zhang
International Journal of Surgery Case Reports.2023; 112: 109002.     CrossRef
Hepatoblastoma in a Young Adult: a Rare Case Report and Review of the Literature
Jeewan Ram Vishnoi, Ajai Sasidhar, Sanjeev Misra, Puneet Pareek, Sudeep Khera, Sushil Kumar, Ankit Jain
Journal of Gastrointestinal Cancer.2020; 51(1): 319.     CrossRef
Hepatoblastoma with pure fetal epithelial differentiation in a 10-year-old boy
Shanshan Zhong, Yang Zhao, Chuifeng Fan
Medicine.2018; 97(2): e9647.     CrossRef
Two Cases of Hepatoblastoma in Young Adults
Karel de Bree, Anneke M. Westermann, Heinz-Josef Klümpen, Joanne Verheij, Saffire S.K.S. Phoa, Matthijs Oomen, Thomas M. van Gulik
Journal of Adolescent and Young Adult Oncology.2018; 7(3): 404.     CrossRef
Hepatoblastoma incidence in Taiwan: A population-based study
Giun-Yi Hung, Li-Yih Lin, Ting-Yen Yu, Chih-Ying Lee, Hsiu-Ju Yen, Jiun-Lin Horng
Journal of the Chinese Medical Association.2018; 81(6): 541.     CrossRef
Hepatocellular malignant neoplasm, NOS: a clinicopathological study of 11 cases from a single institution
Shengmei Zhou, Rajkumar Venkatramani, Shveta Gupta, Kasper Wang, James E Stein, Larry Wang, Leo Mascarenhas
Histopathology.2017; 71(5): 813.     CrossRef
Low dosage of arsenic trioxide inhibits vasculogenic mimicry in hepatoblastoma without cell apoptosis
Feng Zhang, Chun‑Mei Zhang, Shu Li, Kun‑Kun Wang, Bin‑Bin Guo, Yao Fu, Lu‑Yang Liu, Yu Zhang, Hai‑Yu Jiang, Chang‑Jun Wu
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Imaging of Rare Primary Malignant Hepatic Tumors in Adults With Histopathological Correlation
Abhijit Sunnapwar, Rashmi Katre, Maria Policarpio-Nicolas, Venkata Katabathina, Marc Erian
Journal of Computer Assisted Tomography.2016; 40(3): 452.     CrossRef
Uncommon liver tumors
Chia-Hung Wu, Nai-Chi Chiu, Yi-Chen Yeh, Yu Kuo, Sz-Shian Yu, Ching-Yao Weng, Chien-An Liu, Yi-Hong Chou, Yi-You Chiou
Medicine.2016; 95(39): e4952.     CrossRef