Obesity and hepatocellular carcinoma in patients receiving entecavir for chronic hepatitis B
Jaemin Lee, Sun Hong Yoo, Won Sohn, Hyung Woo Kim, Yong Sun Choi, Jung Ho Won, Jin Young Heo, Sang Jong Park, Young Min Park
Clin Mol Hepatol. 2016;22(3):339-349.   Published online 2016 Sep 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0021
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The association of fatty liver and risk of hepatocellular carcinoma in HBV or HCV infected individuals: a systematic review and meta-analysis
Cheng-Long Han, Bao-Wen Tian, Chun-Cheng Yang, Ya-Fei Yang, Yun-Long Ma, Zi-Niu Ding, Lun-Jie Yan, Hui Liu, Zhao-Ru Dong, Zhi-Qiang Chen, Jian-Guo Hong, Dong-Xu Wang, Tao Li
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2023; 17(2): 189.     CrossRef
Anthropometric Indicators of Adiposity and Risk of Primary Liver Cancer: A Systematic Review and Dose-Response Meta-analysis
Lun-Jie Yan, Long-Shan Yang, Yu-Chuan Yan, Si-Yu Tan, Zi-Niu Ding, Hui Liu, Dong-Xu Wang, Zhao-Ru Dong, Tao Li
European Journal of Cancer.2023;[Epub]     CrossRef
Hepatitis B virus infection combined with nonalcoholic fatty liver disease: Interaction and prognosis
Lili Liu, Hong Li, Yang Zhang, Jing Zhang, Zhenhuan Cao
Heliyon.2023; 9(1): e13113.     CrossRef
Risk of hepatocellular carcinoma in antiviral treatment-naïve chronic hepatitis B patients treated with entecavir or tenofovir disoproxil fumarate: a network meta-analysis
Ze-Hong Huang, Gui-Yang Lu, Ling-Xian Qiu, Guo-Hua Zhong, Yue Huang, Xing-Mei Yao, Xiao-Hui Liu, Shou-Jie Huang, Ting Wu, Quan Yuan, Ying-Bin Wang, Ying-Ying Su, Jun Zhang, Ning-Shao Xia
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Steatosis, HBV‐related HCC, cirrhosis, and HBsAg seroclearance: A systematic review and meta‐analysis
Xianhua Mao, Ka Shing Cheung, Chengzhi Peng, Lung‐Yi Mak, Ho Ming Cheng, James Fung, Noam Peleg, Howard H.‐W. Leung, Rajneesh Kumar, Jeong‐Hoon Lee, Amir Shlomai, Man‐Fung Yuen, Wai‐Kay Seto
Hepatology.2022; : n/a.     CrossRef
Impact of diabetes, obesity, and dyslipidemia on the risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver diseases
Hwang Sik Shin, Baek Gyu Jun, Sang-Wook Yi
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 773.     CrossRef
Ginseng Consumption Possible Effect on Liver Cancer: A Meta-Analysis
Chenhong Zhu, Jingyi Wang, Weinan Liu, Lei Chen, Mohamed EA Abdelrahim, Liping Ren
Nutrition and Cancer.2021; 73(9): 1581.     CrossRef
Risk factors for the development of hepatocellular carcinoma (HCC) in chronic hepatitis B virus (HBV) infection: a systematic review and meta‐analysis
Cori Campbell, Tingyan Wang, Anna L. McNaughton, Eleanor Barnes, Philippa C. Matthews
Journal of Viral Hepatitis.2021; 28(3): 493.     CrossRef
Abnormal Metabolism in the Progression of Nonalcoholic Fatty Liver Disease to Hepatocellular Carcinoma: Mechanistic Insights to Chemoprevention
Danny Orabi, Nathan A. Berger, J. Mark Brown
Cancers.2021; 13(14): 3473.     CrossRef
Relationship Between Platelet to White Blood Cell Ratio and 30-Day Prognosis of Patients with Acute-on-Chronic Liver Failure
Xiang Xu, Chen Li, Jing Chen, Xiaoyan Liu, Haibin Su, Jingjing Tong, Jinhua Hu
Hepatitis Monthly.2021;[Epub]     CrossRef
Association of aspirin therapy with risk of hepatocellular carcinoma: A systematic review and dose-response analysis of cohort studies with 2.5 million participants
Shuijing Wang, Yan Yu, Paul M. Ryan, Minyan Dang, Cain Clark, Vasileios Kontogiannis, Jamal Rahmani, Hamed Kord Varkaneh, Ammar Salehisahlabadi, Andrew S. Day, Yong Zhang
Pharmacological Research.2020; 151: 104585.     CrossRef
Magnitude of and prediction for risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B taking entecavir or tenofovir therapy: A systematic review
Cheng‐Hao Tseng, Chao‐Ming Tseng, Jia‐Ling Wu, Yao‐Chun Hsu, Hashem B. El-Serag
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2020; 35(10): 1684.     CrossRef
Efficacy of microwave ablation and entecavir as a combination treatment for primary liver cancer and their effects on hepatitis B virus and liver function
Hong Xu, Qiang Zhang, Yu-Lin Tan, Yang Zhang, Jian-Zhu Wei, Ling-Ling Wang, Bo Xie
All Life.2020; 13(1): 524.     CrossRef
Hepatocellular carcinoma incidence with tenofovir versus entecavir in chronic hepatitis B: a systematic review and meta-analysis
Cheng-Hao Tseng, Yao-Chun Hsu, Tzu-Haw Chen, Fanpu Ji, I-Sung Chen, Ying-Nan Tsai, Hoang Hai, Le Thi Thanh Thuy, Tetsuya Hosaka, Hitomi Sezaki, John A Borghi, Ramsey Cheung, Masaru Enomoto, Mindie H Nguyen
The Lancet Gastroenterology & Hepatology.2020; 5(12): 1039.     CrossRef
Waist Circumference and Risk of Liver Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of over 2 Million Cohort Study Participants
Jamal Rahmani, Hamed Kord Varkaneh, Vasileios  Kontogiannis, Paul M. Ryan, Hiba Bawadi, Somaye Fatahi, Yong Zhang
Liver Cancer.2020; 9(1): 6.     CrossRef
Association of metabolic syndrome with the risk of developing liver disease in chronic hepatitis B patients
Julius Dongsogo, Christopher Larbie
African Journal of Biochemistry Research.2019; 13(2): 23.     CrossRef
Effect of Korean Red Ginseng in chronic liver disease
Tae Young Park, Meegun Hong, Hotaik Sung, Sangyeol Kim, Ki Tae Suk
Journal of Ginseng Research.2017; 41(4): 450.     CrossRef
New trends on obesity and NAFLD in Asia
Jian-Gao Fan, Seung-Up Kim, Vincent Wai-Sun Wong
Journal of Hepatology.2017; 67(4): 862.     CrossRef