Primary adenosquamous carcinoma of the liver: a case report
Kyung Han Nam, Ji Yeon Kim
Clin Mol Hepatol. 2016;22(4):503-508.   Published online 2016 Dec 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0077
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Immunotherapy as adjuvant therapy for a patient with adenosquamous carcinoma of the intrahepatic bile duct: A case report and literature review
Jun Feng, Aimaiti Yasen, Tianxing Dai, Runbin Liang, Zhihong Liao, Ping He, Zhihong Lin, Guoying Wang
Liver Research.2023; 7(2): 156.     CrossRef
Adenosquamous carcinoma of the liver: The challenge of diagnosis
Ye‐Min Liu, Ya‐Li Lei, Fang Liu
Liver International.2023; 43(10): 2320.     CrossRef
Primary hepatic adenosquamous carcinoma: a case report and review of the literature
Haidong Ai, Ting Gong, Yongbiao Ma, Guixu Ma, Jingjing Zhao, Xuelin Zhao
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Advanced primary adenosquamous carcinoma of the liver with a small cell carcinoma component: an autopsy case report
Takuto Nosaka, Masahiro Ohtani, Shouichi Namikawa, Kazuto Takahashi, Tatsushi Naito, Kazuya Ofuji, Hidetaka Matsuda, Katsushi Hiramatsu, Yoshiaki Imamura, Yasunari Nakamoto
Clinical Journal of Gastroenterology.2021; 14(5): 1496.     CrossRef
Treatment and Survival Patterns of Primary Adenosquamous Carcinoma of the Liver: A Retrospective Analysis
Qiheng Gou, Shengya Fu, Yuxin Xie, Mengni Zhang, Yali Shen
Frontiers in Oncology.2021;[Epub]     CrossRef
Primary Adenosquamous Carcinoma of the Liver on FDG PET/CT
Nuh Filizoglu, Kevser Oksuzoglu, Salih Ozguven
Clinical Nuclear Medicine.2021; 46(12): e572.     CrossRef
Unresectable primary hepatic adenosquamous carcinoma successfully treated with systemic and transcatheter hepatic arterial injection chemotherapies followed by conversion surgery: a case report and literature review
Yusuke Watanabe, Akihiko Osaki, Kiwamu Kimura, Shunta Yakubo, Kenichi Takaku, Munehiro Sato, Hideki Hashidate, Nobuo Waguri, Shuji Terai
BMC Gastroenterology.2021;[Epub]     CrossRef
A rare case of primary adenosquamous carcinoma of the liver with gallbladder metastasis
Po‐Hsuan Wu, Yue‐Chiu Su, Kung‐Kai Kuo
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences.2020; 36(7): 561.     CrossRef
Transverse colon invasion from intrahepatic cholangiocarcinoma with lymph node metastasis in the regional mesocolon: a case report
Kenta Aso, Kyoji Ito, Nobuyuki Takemura, Fuyuki Inagaki, Fuminori Mihara, Norihiro Kokudo
Surgical Case Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Adenosquamous carcinoma of the digestive system: a literature review
Hong-Shuai Li, Tao He, Li-Li Yang
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2020; 55(11): 1268.     CrossRef
CT and MR imaging features of pancreatic adenosquamous carcinoma and their correlation with prognosis
Rui Zhao, Zhenyu Jia, Xiao Chen, Shuai Ren, Wenjing Cui, Deng-ling Zhao, Shaojuan Wang, Jianhua Wang, Tao Li, Yong Zhu, Xiaowen Tang, Zhongqiu Wang
Abdominal Radiology.2019; 44(8): 2822.     CrossRef