Epithelioid angiomyolipoma of the liver: a case report
Soo Yeon Lee, Baek-hui Kim
Clin Mol Hepatol. 2017;23(1):91-94.   Published online 2017 Mar 17     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2017.0011
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epithelioid angiomyolipoma of the liver in a patient with Li-Fraumeni syndrome: a case report 
Yaewon Yang, Jisun Lee, Chang Gok Woo, Ok-Jun Lee, Seung-Myoung Son
Diagnostic Pathology.2024;[Epub]     CrossRef
The Difficulties of Diagnosis Giant Angiomyolipoma of the Liver: Clinical Case and Literature Review
A. V. Arablinskii, O. P. Myasnyankina, A. A. Sedova, M. P. Onischenko
Journal of oncology: diagnostic radiology and radiotherapy.2024; 7(1): 98.     CrossRef
Hepatic epithelioid angiomyolipoma: magnetic resonance imaging characteristics
Li Junhao, Zhang Hongxia, Guo Jiajun, Ikram Ahmad, Gao Shanshan, Li Jianke, Chen Lingli, Ji Yuan, Zeng Mengsu, Wang Mingliang
Abdominal Radiology.2023;[Epub]     CrossRef
Hepatic epithelioid angiomyolipoma is scattered and unsuitable for surgery: a case report
Xiangreng Cai, Shuchuan Sun, Yuxin Deng, Jiangxin Liu, Siyuan Pan
Journal of International Medical Research.2023; 51(2): 030006052311546.     CrossRef
Epithelioid hepatic angiomyolipoma in pregnancy: A case report
Abdullah Khalid, Bilal Ahmed Khan, Zubair Saeed, Usman Atique, Muhammad Yasir Khan, Ihsan -ul-Haq
International Journal of Surgery Case Reports.2023; 111: 108902.     CrossRef
Hepatic angiomyolipoma: A case report and literature review
Simone A. Günster, Mia Kim, Johan F. Lock, Katica Krajinovic
International Journal of Surgery Case Reports.2020; 77: 345.     CrossRef
Angiomiolipoma epitelioide/PEComa hepático e hiperplasia nodular focal en una paciente con antecedentes de melanoma cutáneo
Isidro Machado, Ana Marhuenda, Marta Trallero, María Caballero, Jesús Santos, Julia Cruz, Rafael Estevan
Revista Española de Patología.2019; 52(4): 250.     CrossRef
Ultrasound‐guided fine needle aspiration cytology in the diagnosis of hepatic and pancreatic perivascular epithelioid cell tumors: A case series
Valentina Sangiorgio, Lorenzo Daniele, Teresa Gallo, Rodolfo Rocca, Cristina Fava, Paola Campisi, Giovanni De Rosa
Diagnostic Cytopathology.2019; 47(4): 315.     CrossRef
Two case reports and literature review for hepatic epithelioid angiomyolipoma: Pitfall of misdiagnosis
Jia-Xi Mao, Fei Teng, Cong Liu, Hang Yuan, Ke-Yan Sun, You Zou, Jia-Yong Dong, Jun-Song Ji, Jun-Feng Dong, Hong Fu, Guo-Shan Ding, Wen-Yuan Guo
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(8): 972.     CrossRef
Hepatic epithelioid angiomyolipoma: contribution of a new case
María Ángeles Valero González, Yolanda Núñez Delgado, Ana Milena Muñoz
Revista Española de Enfermedades Digestivas.2019;[Epub]     CrossRef
Imaging appearance of renal epithelioid angiomyolipoma
Jianguo Zhu, Haige Li, Liucheng Ding, Hongyong Cheng
Medicine.2018; 97(1): e9563.     CrossRef
Hepatic Epithelioid Angiomyolipoma and 18F-FDG PET/CT
Yiqiu Zhang, Beilei Li, Jun Hou, Haojun Yu, Hongcheng Shi
Clinical Nuclear Medicine.2018; 43(6): 422.     CrossRef
Liver Angiomyolipoma Mimicking Malignancy in Liver
Jeong-Ju Yoo, Min Jung Jung, Sang Gyune Kim, Young Seok Kim
Clinical Ultrasound.2018; 3(1): 15.     CrossRef
Hepatic epithelioid angiomyolipoma with renal metastasis: radiologic-pathologic correlation
Adrian Marcuzzi, Ehsan A. Haider, Ishaq S. Al Salmi
Radiology Case Reports.2018; 13(4): 829.     CrossRef
Comparison of MRI Features of Epithelioid Hepatic Angiomyolipoma and Hepatocellular Carcinoma: Imaging Data From Two Centers
Weihai Liu, Jiawei Wang, Qiang Huang, Qinyan Lu, Wenjie Liang
Frontiers in Oncology.2018;[Epub]     CrossRef