Risk score model for the development of hepatocellular carcinoma in treatment-naïve patients receiving oral antiviral treatment for chronic hepatitis B
Won Sohn, Ju-Yeon Cho, Ji Hoon Kim, Jung Il Lee, Hyung Joon Kim, Min-Ah Woo, Sin-Ho Jung, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2017;23(2):170-178.   Published online 2017 May 16     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0086
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Comparative performance of risk prediction models for hepatitis B-related hepatocellular carcinoma in the United States
Hyun-seok Kim, Xian Yu, Jennifer Kramer, Aaron P. Thrift, Pete Richardson, Yao-Chun Hsu, Avegail Flores, Hashem B. El-Serag, Fasiha Kanwal
Journal of Hepatology.2022; 76(2): 294.     CrossRef
An artificial intelligence model to predict hepatocellular carcinoma risk in Korean and Caucasian patients with chronic hepatitis B
Hwi Young Kim, Pietro Lampertico, Joon Yeul Nam, Hyung-Chul Lee, Seung Up Kim, Dong Hyun Sinn, Yeon Seok Seo, Han Ah Lee, Soo Young Park, Young-Suk Lim, Eun Sun Jang, Eileen L. Yoon, Hyoung Su Kim, Sung Eun Kim, Sang Bong Ahn, Jae-Jun Shim, Soung Won Jeon
Journal of Hepatology.2022; 76(2): 311.     CrossRef
An MRI-Based Radiomic Model for Individualized Prediction of Hepatocellular Carcinoma in Patients With Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Yichen Wei, Jie Gong, Xin He, Bo Liu, Tiejun Liu, Shuohui Yang, Zhipeng Zhou, Lingyan Liang, Songhua Zhan, Ziqiang Xia, Gaoxiong Duan, Bin Lin, Qiuli Han, Shasha Li, Wei Qin, Perry J. Pickhardt, Demao Deng
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Risk of hepatocellular carcinoma in antiviral treatment-naïve chronic hepatitis B patients treated with entecavir or tenofovir disoproxil fumarate: a network meta-analysis
Ze-Hong Huang, Gui-Yang Lu, Ling-Xian Qiu, Guo-Hua Zhong, Yue Huang, Xing-Mei Yao, Xiao-Hui Liu, Shou-Jie Huang, Ting Wu, Quan Yuan, Ying-Bin Wang, Ying-Ying Su, Jun Zhang, Ning-Shao Xia
BMC Cancer.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatitis B Virus-Associated Hepatocellular Carcinoma
Giacomo Emanuele Maria Rizzo, Giuseppe Cabibbo, Antonio Craxì
Viruses.2022; 14(5): 986.     CrossRef
External Validation of LCR1-LCR2, a Multivariable Hepatocellular Carcinoma Risk Calculator, in a Multiethnic Cohort of Patients With Chronic Hepatitis B
Thierry Poynard, Jean Marc Lacombe, Olivier Deckmyn, Valentina Peta, Sepideh Akhavan, Fabien Zoulim, Victor de Ledinghen, Didier Samuel, Philippe Mathurin, Vlad Ratziu, Dominique Thabut, Chantal Housset, Hélène Fontaine, Stanislas Pol, Fabrice Carrat
Gastro Hep Advances.2022; 1(4): 604.     CrossRef
The best predictive model for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B infection
Jung Hwan Yu, Soon Gu Cho, Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 351.     CrossRef
Effect of entecavir and tenofovir disoproxil fumarate on hepatocellular carcinoma in subjects with chronic hepatitis B: a meta-analysis
Sara M. Tony, Mohamed E. A. Shaaban, Ahmed I. M. Mohamed, Mohamed E. A. Abdelrahim
Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences.2022;[Epub]     CrossRef
A Mac-2 Binding Protein Glycosylation Isomer-Based Risk Model Predicts Hepatocellular Carcinoma in HBV-Related Cirrhotic Patients on Antiviral Therapy
Chien-Hung Chen, Tsung-Hui Hu, Jing-Houng Wang, Hsueh-Chou Lai, Chao-Hung Hung, Sheng-Nan Lu, Cheng-Yuan Peng
Cancers.2022; 14(20): 5063.     CrossRef
Risk stratification and early detection biomarkers for precision HCC screening
Yi‐Te Lee, Naoto Fujiwara, Ju Dong Yang, Yujin Hoshida
Hepatology.2022; : n/a.     CrossRef
Suboptimal Performance of Hepatocellular Carcinoma Prediction Models in Patients with Hepatitis B Virus-Related Cirrhosis
Jae Seung Lee, Tae Seop Lim, Hye Won Lee, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Hyun Woong Lee, Jung Il Lee, Ja Kyung Kim, In Kyung Min, Beom Kyung Kim
Diagnostics.2022; 13(1): 3.     CrossRef
Validation of risk prediction scores for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B treated with entecavir or tenofovir
Jin Won Chang, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Yeon Seok Seo, Han Ah Lee, Mi Na Kim, Yu Rim Lee, Seong Gyu Hwang, Kyu Sung Rim, Soon Ho Um, Won Young Tak, Young Oh Kweon, Soo Young Park, Seung Up Kim
Journal of Viral Hepatitis.2021; 28(1): 95.     CrossRef
Stratification of Hepatocellular Carcinoma Risk Following HCV Eradication or HBV Control
Pierre Nahon, Erwan Vo Quang, Nathalie Ganne-Carrié
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(2): 353.     CrossRef
Screening for Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B: An Update
James Lok, Kosh Agarwal
Viruses.2021; 13(7): 1333.     CrossRef
Surveillance for hepatocellular carcinoma in chronic viral hepatitis: Is it time to personalize it?
Coskun Ozer Demirtas, Maurizia Rossana Brunetto
World Journal of Gastroenterology.2021; 27(33): 5536.     CrossRef
Prediction models for development of hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B patients
Jiang Guo, Xue-Song Gao
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(14): 3238.     CrossRef
Validation of the HCC‐RESCUE score to predict hepatocellular carcinoma risk in Caucasian chronic hepatitis B patients under entecavir or tenofovir therapy
Fatih Güzelbulut, Pınar Gökçen, Güray Can, Gupse Adalı, Ayça Gökçen Değirmenci Saltürk, Özgür Bahadır, Kamil Özdil, Hamdi Levent Doğanay
Journal of Viral Hepatitis.2021; 28(5): 826.     CrossRef
Predictive performance of newer Asian hepatocellular carcinoma risk scores in treated Caucasians with chronic hepatitis B
George V. Papatheodoridis, George N. Dalekos, Ramazan Idilman, Vana Sypsa, Florian Van Boemmel, Maria Buti, Jose Luis Calleja, John Goulis, Spilios Manolakopoulos, Alessandro Loglio, Margarita Papatheodoridi, Nikolaos Gatselis, Rhea Veelken, Marta Lopez-G
JHEP Reports.2021; 3(3): 100290.     CrossRef
Screening for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Hepatitis B
Yashasavi Sachar, Mayur Brahmania, Renumathy Dhanasekaran, Stephen E. Congly
Viruses.2021; 13(7): 1318.     CrossRef
Application of Risk Scores for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Chronic Hepatitis B: Current Status and Future Perspective
Yao-Chun Hsu, Cheng-Hao Tseng, Yen-Tsung Huang, Hwai-I Yang
Seminars in Liver Disease.2021; 41(03): 285.     CrossRef
Validation of the CAMD Score in Patients With Chronic Hepatitis B Virus Infection Receiving Antiviral Therapy
Seung Up Kim, Yeon Seok Seo, Han Ah Lee, Mi Na Kim, Eun Hwa Kim, Ha Yan Kim, Yu Rim Lee, Hye Won Lee, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-Hyub Han, Seong Gyu Hwang, Kyu Sung Rim, Soon Ho Um, Won Young Tak, Young Oh Kweon, Beom Kyung Kim, Soo
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2020; 18(3): 693.     CrossRef
Clinical utility of hepatocellular carcinoma risk scores in chronic hepatitis B
Thodoris Voulgaris, Margarita Papatheodoridi, Pietro Lampertico, George V. Papatheodoridis
Liver International.2020; 40(3): 484.     CrossRef
Nucleos(t)ide Analogues for Reducing Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis
Xinhui Wang, Xiaoli Liu, Zhibo Dang, Lihua Yu, Yuyong Jiang, Xianbo Wang, Zhiyun Yan
Gut and Liver.2020; 14(2): 232.     CrossRef
Magnitude of and prediction for risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B taking entecavir or tenofovir therapy: A systematic review
Cheng‐Hao Tseng, Chao‐Ming Tseng, Jia‐Ling Wu, Yao‐Chun Hsu, Hashem B. El-Serag
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2020; 35(10): 1684.     CrossRef
Nucleos(t)ide analogues and Hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma: A literature review
Mohamed A Abd El Aziz, Rodolfo Sacco, Antonio Facciorusso
Antiviral Chemistry and Chemotherapy.2020; 28: 204020662092133.     CrossRef
Obstacles and opportunities in the prevention and treatment of HBV-related hepatocellular carcinoma
Yong Liao
Genes & Diseases.2020; 7(3): 291.     CrossRef
Deep learning model for prediction of hepatocellular carcinoma in patients with HBV-related cirrhosis on antiviral therapy
Joon Yeul Nam, Dong Hyun Sinn, Junho Bae, Eun Sun Jang, Jin-Wook Kim, Sook-Hyang Jeong
JHEP Reports.2020; 2(6): 100175.     CrossRef
Risk Scores for Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B : A Promise for Precision Medicine
George V. Papatheodoridis, Thodoris Voulgaris, Margarita Papatheodoridi, W. Ray Kim
Hepatology.2020; 72(6): 2197.     CrossRef
Risk factors and prevention of hepatocellular carcinoma in the era of precision medicine
Naoto Fujiwara, Scott L. Friedman, Nicolas Goossens, Yujin Hoshida
Journal of Hepatology.2018; 68(3): 526.     CrossRef
Development of a scoring system to predict hepatocellular carcinoma in Asians on antivirals for chronic hepatitis B
Yao-Chun Hsu, Terry Cheuk-Fung Yip, Hsiu J. Ho, Vincent Wai-Sun Wong, Yen-Tsung Huang, Hashem B. El-Serag, Teng-Yu Lee, Ming-Shiang Wu, Jaw-Town Lin, Grace Lai-Hung Wong, Chun-Ying Wu
Journal of Hepatology.2018; 69(2): 278.     CrossRef
Effect of Metabolic Syndrome on the Clinical Outcomes of Chronic Hepatitis B Patients with Nucleos(t)ide Analogues Treatment
Nam Hee Kim, Yong Kyun Cho, Byung Ik Kim, Hong Joo Kim
Digestive Diseases and Sciences.2018; 63(10): 2792.     CrossRef
Modified PAGE-B score predicts the risk of hepatocellular carcinoma in Asians with chronic hepatitis B on antiviral therapy
Ji Hyun Kim, Young Don Kim, Minjong Lee, Baek Gyu Jun, Tae Suk Kim, Ki Tae Suk, Seong Hee Kang, Moon Young Kim, Gab Jin Cheon, Dong Joon Kim, Soon Koo Baik, Dae Hee Choi
Journal of Hepatology.2018; 69(5): 1066.     CrossRef
Additional role of liver stiffness measurement in stratifying residual hepatocellular carcinoma risk predicted by serum biomarkers in chronic hepatitis B patients under antiviral therapy
Byeong G. Song, Dong H. Sinn, Sangah Chi, Kyunga Kim, Wonseok Kang, Geum-Youn Gwak, Yong-Han Paik, Moon S. Choi, Joon H. Lee, Kwang C. Koh, Seung W. Paik
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2018; 30(12): 1447.     CrossRef
Development of a nomogram for screening of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma
Jung Wha Chung, Eun Sun Jang, Jaihwan Kim, Sook-Hyang Jeong, Nayoung Kim, Dong Ho Lee, Kyung Ho Lee, Jin-Wook Kim
Oncotarget.2017; 8(63): 106499.     CrossRef