The development of mesenchymal stem cell therapy in the present, and the perspective of cell-free therapy in the future
Yusuke Watanabe, Atsunori Tsuchiya, Shuji Terai
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):70-80.   Published online 2020 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0194
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Exosomes derived from human adipose mesenchymal stem cells ameliorate hepatic fibrosis by inhibiting PI3K/Akt/mTOR pathway and remodeling choline metabolism
Zilong Zhang, Jin Shang, Qinyan Yang, Zonglin Dai, Yuxin Liang, Chunyou Lai, Tianhang Feng, Deyuan Zhong, Haibo Zou, Lelin Sun, Yuhao Su, Su Yan, Jie Chen, Yutong Yao, Ying Shi, Xiaolun Huang
Journal of Nanobiotechnology.2023;[Epub]     CrossRef
Establishing Rationale for the Clinical Development of Cell Therapy Products: Consensus between Risk and Benefit
Seunghoon Han, Hyeon Woo Yim, Hyunsuk Jeong, Suein Choi, Sungpil Han
International Journal of Stem Cells.2023; 16(1): 16.     CrossRef
Evaluating the defect targeting effects and osteogenesis promoting capacity of exosomes from 2D- and 3D-cultured human adipose-derived stem cells
Ruijing Chen, Taojin Feng, Shi Cheng, Ming Chen, Yi Li, Zihui Yu, Ziying Xu, Pengbin Yin, Licheng Zhang, Peifu Tang
Nano Today.2023; 49: 101789.     CrossRef
Stem cell-derived extracellular vesicles: A novel and potential remedy for primary ovarian insufficiency
Zixiang Geng, Hailing Guo, Yifei Li, Ying Liu, Yongfang Zhao
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Efficient Liposome Loading onto Surface of Mesenchymal Stem Cells via Electrostatic Interactions for Tumor-Targeted Drug Delivery
Yusuke Kono, Renpei Kamino, Soma Hirabayashi, Takuya Kishimoto, Himi Kanbara, Saki Danjo, Mika Hosokawa, Ken-ichi Ogawara
Biomedicines.2023; 11(2): 558.     CrossRef
Engineering of M2 Macrophages‐Derived Exosomes via Click Chemistry for Spinal Cord Injury Repair
Junkai Zeng, Changjiang Gu, Yanqing Sun, Xiongsheng Chen
Advanced Healthcare Materials.2023;[Epub]     CrossRef
Exosomes in liver fibrosis: The role of modulating hepatic stellate cells and immune cells, and prospects for clinical applications
Yufei Liu, Yuhong Zheng, Yang Yang, Ke Liu, Jianying Wu, Peiyang Gao, Chuantao Zhang
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Effect and safety of mesenchymal stem cells for patients with COVID‐19: Systematic review and meta‐analysis with trial sequential analysis
Zhijing Zhang, Shuai Shao, Xuefeng Liu, Zhaohui Tong
Journal of Medical Virology.2023;[Epub]     CrossRef
The molecular mechanism of human stem cell-derived extracellular vesicles in retinal repair and regeneration
Mei Yang, Guang-hua Peng
Stem Cell Research & Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
Exosomes derived from TGF-β1-pretreated mesenchymal stem cells alleviate biliary ischemia–reperfusion injury through Jagged1/Notch1/SOX9 pathway
Aimaiti Yasen, Jun Feng, Xing-Ming Xie, Kai Li, Yu-Hong Cai, Zhi-Hong Liao, Run-Bin Liang, Tian-Xing Dai, Guo-Ying Wang
International Immunopharmacology.2023; 119: 110253.     CrossRef
Stem Cell Oriented Exosomes Regulate Cell Proliferation in Hepatoma Carcinoma
Gul Karima, Kyusoon Shin, Jaemin Jeong, Dongho Choi, Kyung-Gyun Hwang, Jong Wook Hong
Biotechnology and Bioprocess Engineering.2023; 28(2): 263.     CrossRef
Human-Induced Hepatocytes-Derived Extracellular Vesicles Ameliorated Liver Fibrosis in Mice Via Suppression of TGF-β1/Smad Signaling and Activation of Nrf2/HO-1 Signaling
Wenjing Liu, Jiajun Wu, Huiying Cao, Chen Ma, Zhitao Wu, Youxi Tian, Chenhui Ma, Hong Qiu, Guoyu Pan
Stem Cells and Development.2023; 32(19-20): 638.     CrossRef
Mesenchymal stem cells influence monocyte/macrophage phenotype: Regulatory mode and potential clinical applications
Dejin Lu, Xue Jiao, Wenjian Jiang, Li Yang, Qian Gong, Xiaobin Wang, Minjie Wei, Shiqiang Gong
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 165: 115042.     CrossRef
Effects of genus Epimedium in the treatment of osteoarthritis and relevant signaling pathways
Xue Tong, Yan Wang, Benchao Dong, Yan Li, Shuang Lang, Jianxiong Ma, Xinlong Ma
Chinese Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical Potential of Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Bone Regeneration
Bárbara Torrecillas-Baena, Victoria Pulido-Escribano, Gabriel Dorado, María Ángeles Gálvez-Moreno, Marta Camacho-Cardenosa, Antonio Casado-Díaz
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(13): 4385.     CrossRef
Nano‐calcipotriol as a potent anti‐hepatic fibrosis agent
Yina Zhang, Liying Wang, Jiajia Shao, Yanning Liu, Yining Lu, Jing Yang, Siduo Xu, Jingkang Zhang, Minwei Li, Xiangrui Liu, Min Zheng
MedComm.2023;[Epub]     CrossRef
Mesenchymal stem cell-derived exosomes: versatile nanomaterials for skin wound treatment
Yuzhen Xiao, Hexi Li, Junhui Zhang, Songyun Yang, Chunsen Zhang, Yizhou Huang, Xin Tang, Huiqi Xie
Nano Research.2023;[Epub]     CrossRef
Stem cell-derived exosomes for traumatic spinal cord injury: a systematic review and network meta-analysis based on a rat model
Zhizhong Shang, Pingping Wanyan, Mingchuan Wang, Baolin Zhang, Xiaoqian Cui, Xin Wang
Cytotherapy.2023;[Epub]     CrossRef
Chorionic villi-derived nanofibers enhanced mesenchymal stem cell extracellular vesicle secretion and bioactivity for endometrium regeneration toward intrauterine adhesion treatment
Honglei Zhu, Huayan Li, Kunjie Gao, Yi Huang, Yuru Liao, Weichu Hu, Feng Chen, Haoyuan Jiang, Xiaomei Liang, Haonan Song, Yuxin Wang, Hanrong Huang, Yifan Wang, Fan Liu, Hao Huang, Qian Wang, Xiao Yi
Nano Today.2023; 52: 101986.     CrossRef
Mesenchymal stem cell‐derived exosomes in myocardial infarction: Therapeutic potential and application
Jing Li, Yuting Tang, Leijing Yin, Xiaofang Lin, Zhengyang Luo, Shuxin Wang, Ludong Yuan, Pengfei Liang, Bimei Jiang
The Journal of Gene Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Meta-analysis on last ten years of clinical injection of bone marrow-derived and umbilical cord MSC to reverse cirrhosis or rescue patients with acute-on-chronic liver failure
Huimin Wang, Weiqi Yao, Yuyan Wang, Haibo Dong, Tengyun Dong, Wangyi Zhou, Lingling Cui, Lulu Zhao, Yu Zhang, Lei Shi, Yingan Jiang
Stem Cell Research & Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
Immunomodulatory Role of Mesenchymal Stem Cells in Liver Transplantation: Status and Prospects
Haitao Li, Saihua Yu, Lihong Chen, Hongzhi Liu, Conglong Shen
Digestive Diseases.2023; : 1.     CrossRef
Extracellular vesicles derived from mesenchymal stem/stromal cells: The regenerative impact in liver diseases
Adriana Psaraki, Lydia Ntari, Christos Karakostas, Despoina Korrou‐Karava, Maria G. Roubelakis
Hepatology.2022; 75(6): 1590.     CrossRef
The Role of Macrophage-Derived Exosomes in Liver Diseases
Wang Lu, Li Bai, Yu Chen
Infectious Diseases & Immunity.2022; 2(1): 34.     CrossRef
Overview of Complications in Cirrhosis
Madhumita Premkumar, Anil C. Anand
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2022; 12(4): 1150.     CrossRef
The Emerging Role of Plant-Derived Exosomes-Like Nanoparticles in Immune Regulation and Periodontitis Treatment
Zeyu Zhang, Yang Yu, Guanxiong Zhu, Liting Zeng, Shaofen Xu, Haoyu Cheng, Zhaoguang Ouyang, Jianwei Chen, Janak L. Pathak, Lihong Wu, Lina Yu
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Bone Engineering Scaffolds With Exosomes: A Promising Strategy for Bone Defects Repair
Mingming Zhang, Yi Li, Taojin Feng, Ran Li, Zhongqi Wang, Licheng Zhang, Pengbin Yin, Peifu Tang
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical Evaluation of Autologous and Allogeneic Stem Cell Therapy for Intrauterine Adhesions: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jia-ming Chen, Qiao-yi Huang, Wei-hong Chen, Shu Lin, Qi-yang Shi
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Editorial: Gastrointestinal and Liver Effects of Fruits and Their Synergism With Drug Therapy: Exploring Possible Mechanisms of Action
Almir Gonçalves Wanderley, Lucindo José Quintans Júnior, Henrique Douglas Melo Coutinho, Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida, Irwin Rose Alencar De Menezes
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles for immunomodulation and regeneration: a next generation therapeutic tool?
Meng Kou, Li Huang, Jinjuan Yang, Zhixin Chiang, Shaoxiang Chen, Jie Liu, Liyan Guo, Xiaoxian Zhang, Xiaoya Zhou, Xiang Xu, Xiaomei Yan, Yan Wang, Jinqiu Zhang, Aimin Xu, Hung-fat Tse, Qizhou Lian
Cell Death & Disease.2022;[Epub]     CrossRef
Toward Hierarchical Assembly of Aligned Cell Sheets into a Conical Cardiac Ventricle Using Microfabricated Elastomers
Mohammad Hossein Mohammadi, Sargol Okhovatian, Houman Savoji, Scott B. Campbell, Benjamin Fook Lun Lai, Jun Wu, Simon Pascual‐Gil, Dawn Bannerman, Naimeh Rafatian, Ren‐Ke Li, Milica Radisic
Advanced Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Stem Cell-Based Therapies for Inflammatory Bowel Disease
Hua-Min Zhang, Shuo Yuan, Huan Meng, Xiao-Ting Hou, Jiao Li, Jia-Chen Xue, You Li, Qi Wang, Ji-Xing Nan, Xue-Jun Jin, Qing-Gao Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(15): 8494.     CrossRef
Stem cell therapy as a promising strategy in necrotizing enterocolitis
Si-Jia Di, Si-Yuan Wu, Tian-Jing Liu, Yong-Yan Shi
Molecular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Stem Cell Therapeutics in veterinary medicine in India
Mudasir Bashir Gugjoo, Fajar Farooq, Qumaila Sakeena, Ejaz Rasool Dar, Sharun Khan, Amarpal Amarpal, Jalal ud Din Parrah, Dil Mohammad Makhdoomi, Kuldeep Dhama, Gutulla Taru Sharma
The Indian Journal of Animal Sciences.2022; 92(5): 533.     CrossRef
Current evidence on posthepatectomy liver failure: comprehensive review
Ernesto Sparrelid, Pim B Olthof, Bobby V M Dasari, Joris I Erdmann, Jonas Santol, Patrick Starlinger, Stefan Gilg
BJS Open.2022;[Epub]     CrossRef
Prognostic study of acute-on-chronic liver failure patients: Usefulness of the fibrosis-4 index
Yusuke Watanabe, Akihiko Osaki, Nobuo Waguri, Atsunori Tsuchiya, Shuji Terai
Medicine.2022; 101(44): e31328.     CrossRef
The emerging roles of extracellular vesicles as intercellular messengers in liver physiology and pathology
Youngseok Lee, Jong-Hoon Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 706.     CrossRef
Bone marrow mesenchymal stem cells in premature ovarian failure: Mechanisms and prospects
Yanjing Huang, Mengdi Zhu, Zhuo Liu, Runan Hu, Fan Li, Yufan Song, Yuli Geng, Wenwen Ma, Kunkun Song, Mingmin Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Advanced therapies for congenital biliary tract malformation: From bench to bedside
Yixuan Shao, Xinyu Yang, Hao Chen, Di Lu, Yonggang Huang, Xiao Xu
iLIVER.2022; 1(3): 159.     CrossRef
Surgical implantation of human adipose derived stem cells attenuates experimentally induced hepatic fibrosis in rats
Masateru Nomura, Joseph George, Chieko Hashizume, Takashi Saito, Yoshimichi Ueda, Yasuhito Ishigaki, Mutsumi Tsuchishima, Mikihiro Tsutsumi
Molecular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
New Evidence of Oral Branched-Chain Amino Acid Supplementation on the Prognosis of Patients With Advanced Liver Disease
Hankil Lee, Jeong-Ju Yoo, Sang Hoon Ahn, Beom Kyung Kim
Clinical and Translational Gastroenterology.2022; 13(12): e00542.     CrossRef
Effect of gingival mesenchymal stem cell-derived exosomes on inflammatory macrophages in a high-lipid microenvironment
Yalong Zhang, Zhiguo Wang, Bohong Shi, Yan Li, Ru Wang, Jiayao Sun, Yingzhe Hu, Changqing Yuan, Quanchen Xu
International Immunopharmacology.2021; 94: 107455.     CrossRef
Transition of clinical and basic studies on liver cirrhosis treatment using cells to seek the best treatment
Shuji Terai, Atsunori Tsuchiya, Yusuke Watanabe, Suguru Takeuchi
Inflammation and Regeneration.2021;[Epub]     CrossRef
Targeting angiogenesis in myocardial infarction: Novel therapeutics (Review)
Jiejie Li, Yuanyuan Zhao, Wei Zhu
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
The Current Status of Mesenchymal Stromal Cells: Controversies, Unresolved Issues and Some Promising Solutions to Improve Their Therapeutic Efficacy
David García-Bernal, Mariano García-Arranz, Rosa M. Yáñez, Rosario Hervás-Salcedo, Alfonso Cortés, María Fernández-García, Miriam Hernando-Rodríguez, Óscar Quintana-Bustamante, Juan A. Bueren, Damián García-Olmo, Jose M. Moraleda, José C. Segovia, Agustín
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Mesenchymal Stem Cells Influence Activation of Hepatic Stellate Cells, and Constitute a Promising Therapy for Liver Fibrosis
Chanbin Lee, Minju Kim, Jinsol Han, Myunghee Yoon, Youngmi Jung
Biomedicines.2021; 9(11): 1598.     CrossRef
Extracellular Vesicles of Mesenchymal Stem Cells: Therapeutic Properties Discovered with Extraordinary Success
Gabriella Racchetti, Jacopo Meldolesi
Biomedicines.2021; 9(6): 667.     CrossRef
Liver Regeneration and Cell Transplantation for End-Stage Liver Disease
Yan Li, Lungen Lu, Xiaobo Cai
Biomolecules.2021; 11(12): 1907.     CrossRef
The Smallest Workers in Regenerative Medicine: Stem Cell-Derived Exosomes
Özer ÖNER, Süleyman Gökhan KARA, İhsan KARAKAYA, Ayla EKER SARIBOYACI, Onur UYSAL, Sibel GÜNEŞ, Huseyin AVCİ
Journal of Medical Innovation and Technology.2021; 3(2): 58.     CrossRef