Sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin for Child-Pugh B and Child-Pugh C hepatitis C virus-related cirrhosis
Chen-Hua Liu, Chi-Yi Chen, Wei-Wen Su, Chun-Jen Liu, Ching-Chu Lo, Ke-Jhang Huang, Jyh-Jou Chen, Kuo-Chih Tseng, Chi-Yang Chang, Cheng-Yuan Peng, Yu-Lueng Shih, Chia-Sheng Huang, Wei-Yu Kao, Sheng-Shun Yang, Ming-Chang Tsai, Jo-Hsuan Wu, Po-Yueh Chen, Pei-Yuan Su, Jow-Jyh Hwang, Yu-Jen Fang, Pei-Lun Lee, Chi-Wei Tseng, Fu-Jen Lee, Hsueh-Chou Lai, Tsai-Yuan Hsieh, Chun-Chao Chang, Chung-Hsin Chang, Yi-Jie Huang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):575-588.   Published online 2021 Jul 13     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0155
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sofosbuvir/velpatasvir or glecaprevir/pibrentasvir for treating patients with hepatitis C virus reinfection following direct‐acting antiviral‐induced sustained virologic response
Chen‐Hua Liu, Chun‐Jen Liu, Tung‐Hung Su, Tai‐Chung Tseng, Pei‐Jer Chen, Jia‐Horng Kao
Advances in Digestive Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Sofosbuvir-based direct-acting antivirals for patients with decompensated hepatitis C virus–related cirrhosis
Chen-Hua Liu, Chun-Jen Liu, Jia-Horng Kao
Journal of the Chinese Medical Association.2022; 85(5): 647.     CrossRef
Real-life experience of ledipasvir and sofosbuvir for HCV infected Korean patients: a multicenter cohort study
Soon Kyu Lee, Sung Won Lee, Hae Lim Lee, Hee Yeon Kim, Chang Wook Kim, Do Seon Song, U Im Chang, Jin Mo Yang, Sun Hong Yoo, Jung Hyun Kwon, Soon Woo Nam, Seok-Hwan Kim, Myeong Jun Song, Jaejun Lee, Hyun Yang, Si Hyun Bae, Ji Won Han, Heechul Nam, Pil Soo
The Korean Journal of Internal Medicine.2022; 37(6): 1167.     CrossRef
Changes in renal function in patients with chronic hepatitis C treated with sofosbuvir‐velpatasvir
Pei‐Kai Su, Te‐Sheng Chang, Shui‐Yi Tung, Kuo‐Liang Wei, Chien‐Heng Shen, Yung‐Yu Hsieh, Wei‐Ming Chen, Yi‐Hsing Chen, Chun‐Hsien Chen, Chih‐Wei Yen, Huang‐Wei Xu, Wei‐Ling Tung, Kao‐Chi Chang
Advances in Digestive Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
HCV Infection and Liver Cirrhosis Are Associated with a Less-Favorable Serum Cholesteryl Ester Profile Which Improves through the Successful Treatment of HCV
Kilian Weigand, Georg Peschel, Jonathan Grimm, Martina Müller, Marcus Höring, Sabrina Krautbauer, Gerhard Liebisch, Christa Buechler
Biomedicines.2022; 10(12): 3152.     CrossRef