MAFLD enhances clinical practice for liver disease in the Asia-Pacific region
Takumi Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Mohammed Eslam, Jacob George, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):150-163.   Published online 2021 Nov 10     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0310
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Prevalence of Non-alcoholic Fatty Liver Disease Detected by Computed Tomography in the General Population Compared with Ultrasonography
Yuki Ito, Kentaro Yoshioka, Kazuhiko Hayashi, Yuko Shimizu, Ryo Fujimoto, Ryosuke Yamane, Michiyo Yoshizaki, Go Kajikawa, Taro Mizutani, Hidemi Goto
Internal Medicine.2024; 63(2): 159.     CrossRef
Impact of non‐obese metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease on risk factors for the recurrence of esophageal squamous cell carcinoma treated with endoscopic submucosal dissection: A multicenter study
Shuhei Fukunaga, Michita Mukasa, Tomoyuki Nakane, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Tomonori Chou, Hiroshi Tanaka, Daiki Hayashi, Shinpei Minami, Akihiro Ohuchi, Tsutomu Nagata, Kota Takaki, Hiroshi Takaki, Ichiro Miyajima, Ryuichi Nouno, Toshihiro Araki, Tak
Hepatology Research.2024; 54(2): 201.     CrossRef
Metabolic management after sustained virologic response in elderly patients with hepatitis C virus: A multicenter study
Tomoya Sano, Keisuke Amano, Tatsuya Ide, Hiroshi Isoda, Yuichi Honma, Yasuyo Morita, Yoichi Yano, Hiroki Nakamura, Satoshi Itano, Ichiro Miyajima, Miki Shirachi, Reiichiro Kuwahara, Miki Ohno, Toshihiro Kawaguchi, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Teruko Arin
Hepatology Research.2024; 54(4): 326.     CrossRef
Air pollution associate with advanced hepatic fibrosis among patients with chronic liver disease
Tyng‐Yuan Jang, Chi‐Chang Ho, Po‐Cheng Liang, Chih‐Da Wu, Yu‐Ju Wei, Pei‐Chien Tsai, Po‐Yao Hsu, Ming‐Yen Hsieh, Yi‐Hung Lin, Meng‐Hsuan Hsieh, Chih‐Wen Wang, Jeng‐Fu Yang, Ming‐Lun Yeh, Chung‐Feng Huang, Wan‐Long Chuang, Jee‐Fu Huang, Ya‐Yun Cheng, Chia‐
The Kaohsiung Journal of Medical Sciences.2024; 40(3): 304.     CrossRef
Impact of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease on liver transplant recipients with hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Ji-Qiao Zhu, Xiao-Yong Ye, Shi-Wei Yang, Jia-Zong Liu, Zhang-Yong Ren, Ya-Nan Jia, Zhe Liu, Cheng Ding, Jian-Tao Kou, Xian-Liang Li, Dong-Dong Han, Qiang He
European Journal of Clinical Nutrition.2024; 78(2): 107.     CrossRef
Influence of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease on the prognosis of patients with HBV-related acute-on-chronic liver failure
Rui-Min Lai, Li-Xi Yao, Shan Lin, Jia-Hui Zhou, Bing-Ping Liu, Zhao-Yi Liang, Tianbin Chen, Jia-Ji Jiang, Qi Zheng, Yueyong Zhu
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2024; 18(1-3): 103.     CrossRef
Mortality in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: A nationwide population-based cohort study
Eugene Han, Byung-Wan Lee, Eun Seok Kang, Bong-Soo Cha, Sang Hoon Ahn, Yong-ho Lee, Seung Up Kim
Metabolism.2024; 152: 155789.     CrossRef
Impact of metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease on the incidence of Helicobacter pylori‐negative gastric cancer
Tomoyuki Nakane, Shuhei Fukunaga, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Hiroshi Tanaka, Tomonori Chou, Shinpei Minami, Akihiro Ohuchi, Tsutomu Nagata, Kota Takaki, Hiroshi Takaki, Ichiro Miyajima, Ryuichi Nouno, Shinobu Yoshinaga, Michita Mukasa, Yoshinobu Okabe,
Hepatology Research.2024;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota-derived indole compounds attenuate metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease by improving fat metabolism and inflammation
Byeong Hyun Min, Shivani Devi, Goo Hyun Kwon, Haripriya Gupta, Jin-Ju Jeong, Satya Priya Sharma, Sung-Min Won, Ki-Kwang Oh, Sang Jun Yoon, Hee Jin Park, Jung A Eom, Min Kyo Jeong, Ji Ye Hyun, Nattan Stalin, Tae-Sik Park, Jieun Choi, Do Yup Lee, Sang Hak H
Gut Microbes.2024;[Epub]     CrossRef
Translational research on drug development and biomarker discovery for hepatocellular carcinoma
Valerie Chew, Chien-Huai Chuang, Chiun Hsu
Journal of Biomedical Science.2024;[Epub]     CrossRef
High prevalence of fatty liver and its association with metabolic syndrome among rural adults with chronic hepatitis C: Implications for primary healthcare
Ta-Jen Wang, Mei-Yen Chen, Yu-Chih Lin, Wen-Nan Chiu, Tung-Jung Huang, Hsu-Huei Weng
BMC Public Health.2024;[Epub]     CrossRef
The beneficial impact of metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease on lenvatinib treatment in patients with non‐viral hepatocellular carcinoma
Shigeo Shimose, Atsushi Hiraoka, Andrea Casadei‐Gardini, Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Hideki Iwamoto, Fujimasa Tada, Margherita Rimini, Masatoshi Tanaka, Takuji Torimura, Hideya Suga, Hideko Ohama, Valentina Burgio, Takashi Niizeki, Etsuko Moriyama, Hiro
Hepatology Research.2023; 53(2): 104.     CrossRef
Metabolic-associated fatty liver disease and the risk of cardiovascular disease
Pengwei Zhang, Xianhui Dong, Wei Zhang, Shiyin Wang, Chen Chen, Jiake Tang, Yao You, Siqi Hu, Shenghui Zhang, Chunyi Wang, Wen Wen, Mengyun Zhou, Tao Tan, Guanming Qi, Li Li, Mingwei Wang
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2023; 47(1): 102063.     CrossRef
Utility of Indices Obtained during Medical Checkups for Predicting Fatty Liver Disease in Non-obese People
Naoya Otsubo, Tatsuya Fukuda, Genhin Cho, Fumiaki Ishibashi, Tetsuya Yamada, Koshiro Monzen
Internal Medicine.2023; 62(16): 2307.     CrossRef
Metabolic dysfunction associated fatty liver disease identifies subjects with cardiovascular risk better than non‐alcoholic fatty liver disease
Ho Soo Chun, Minjong Lee, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Yong‐Ho Lee, Ji‐Hye Kim, Seung Up Kim
Liver International.2023; 43(3): 608.     CrossRef
New Concept of Fatty Liver: Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease
Takumi Kawaguchi
Kanzo.2023; 64(2): 33.     CrossRef
The Inter-Organ Crosstalk Reveals an Inevitable Link between MAFLD and Extrahepatic Diseases
Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Ryuki Hashida, Tomoya Sano, Machiko Kawaguchi, Keisuke Amano, Takumi Kawaguchi
Nutrients.2023; 15(5): 1123.     CrossRef
MAFLD: How is it different from NAFLD?
Cameron Gofton, Yadhavan Upendran, Ming-Hua Zheng, Jacob George
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S17.     CrossRef
The effects of moderate alcohol consumption on non-alcoholic fatty liver disease
Hyunwoo Oh, Won Sohn, Yong Kyun Cho
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S261.     CrossRef
Treatment efficacy of diet and exercise program for fatty liver and pretreatment predictors
Norio Akuta, Yusuke Kawamura, Shunichiro Fujiyama, Kenichi Nakamichi, Eiji Saegusa, Hidetoshi Ogura, Masaki Kato, Etsuko Doi, Naoko Inoue, Hitomi Sezaki, Tetsuya Hosaka, Mariko Kobayashi, Satoshi Saitoh, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Yoshiyuki Suzuki, Hiromi
Hepatology Research.2023; 53(7): 607.     CrossRef
Chronic hepatitis B with concurrent metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Challenges and perspectives
Shang-Chin Huang, Chun-Jen Liu
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 320.     CrossRef
How many times should we repeat measurements of the ultrasound-guided attenuation parameter for evaluating hepatic steatosis?
Duck Min Seo, Sang Min Lee, Ji Won Park, Min-Jeong Kim, Hong Il Ha, Sun-Young Park, Kwanseop Lee
Ultrasonography.2023; 42(2): 227.     CrossRef
Prevalence and Risk Factors of Metabolic-Associated Fatty Liver Disease Among Hospital Staff
Daya Zhang, Lijun Zhang, Shiju Chen, Runxiang Chen, Xiaodong Zhang, Feihu Bai
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 1221.     CrossRef
Clinical practice guidelines and real-life practice in hepatocellular carcinoma: A Japanese perspective
Hironori Koga, Hideki Iwamoto, Hiroyuki Suzuki, Shigeo Shimose, Masahito Nakano, Takumi Kawaguchi
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 242.     CrossRef
Characteristics and long-term mortality of patients with non-MAFLD hepatic steatosis
Hong Fan, Zhenqiu Liu, Pengyan Zhang, Sheng Wu, Xinyu Han, Yiwen Huang, Yichen Zhu, Xingdong Chen, Tiejun Zhang
Hepatology International.2023; 17(3): 615.     CrossRef
Changing the nomenclature from nonalcoholic fatty liver disease to metabolic dysfunction-associated fatty liver disease is more than a change in terminology
Eileen Laurel Yoon, Dae Won Jun
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(2): 371.     CrossRef
Smoking Increases the Risk of Hepatocellular Carcinoma and Cardiovascular Disease in Patients with Metabolic-Associated Fatty Liver Disease
Jeong-Ju Yoo, Man Young Park, Eun Ju Cho, Su Jong Yu, Sang Gyune Kim, Yoon Jun Kim, Young Seok Kim, Jung-Hwan Yoon
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(9): 3336.     CrossRef
Influence of diabetes mellitus and effectiveness of metformin on hepatocellular carcinoma
Masafumi Ono, Koji Fujita, Kiyoyuki Kobayashi, Tsutomu Masaki
Hepatology Research.2023; 53(7): 579.     CrossRef
MAFLD might be better in identifying subjects with sarcopenia or cardiovascular risk than NAFLD: A nationwide study
Eugene Han, Ho Soo Chun, Yong‐ho Lee, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Byung‐Wan Lee, Eun Seok Kang, Bong‐Soo Cha, Sang Hoon Ahn, Seung Up Kim
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2023; 38(9): 1598.     CrossRef
Transient elastography with controlled attenuation parameter versus two-dimensional shear wave elastography with attenuation imaging for the evaluation of hepatic steatosis and fibrosis in NAFLD
Jung Wook Seo, Youe Ree Kim, Jong Keon Jang, So Yeon Kim, Young Youn Cho, Eun Sun Lee, Dong Ho Lee
Ultrasonography.2023; 42(3): 421.     CrossRef
Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease and the risk of hepatocellular carcinoma
Byeong Geun Song, Sung Chul Choi, Myung Ji Goh, Wonseok Kang, Dong Hyun Sinn, Geum-Youn Gwak, Yong-Han Paik, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Seung Woon Paik
JHEP Reports.2023; 5(9): 100810.     CrossRef
The impact of concomitant metabolic dysfunction-associated fatty liver disease on adverse outcomes in patients with hepatitis B cirrhosis: a propensity score matching study
Xinyu Wang, Shuhang Wei, Yingnan Wei, Xueqi Wang, Feng Xiao, Yuemin Feng, Qiang Zhu
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2023; 35(8): 889.     CrossRef
MAFLD: an optimal framework for understanding liver cancer phenotypes
Harry Crane, Cameron Gofton, Ankur Sharma, Jacob George
Journal of Gastroenterology.2023; 58(10): 947.     CrossRef
Comparative Analysis of Atezolizumab Plus Bevacizumab and Hepatic Artery Infusion Chemotherapy in Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Multicenter, Propensity Score Study
Ji Kim, Hee-Chul Nam, Chang-Wook Kim, Hee Cho, Jae-Sung Yoo, Ji Han, Jeong Jang, Jong Choi, Seung Yoon, Hyun Yang, Si Bae, Suho Kim, Jung Oh, Ho Chun, Chang Jeon, Jaegyoon Ahn, Pil Sung
Cancers.2023; 15(17): 4233.     CrossRef
What Is in a Name: from NAFLD to MAFLD and MASLD—Unraveling the Complexities and Implications
Mariana M. Ramírez-Mejía, Nahum Méndez-Sánchez
Current Hepatology Reports.2023; 22(4): 221.     CrossRef
Multi-system diseases and death trajectory of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: findings from the UK Biobank
Yu Jia, Dongze Li, Yi You, Jing Yu, Wenli Jiang, Yi Liu, Rui Zeng, Zhi Wan, Yi Lei, Xiaoyang Liao
BMC Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and risk of cardiovascular disease
Hyeok-Hee Lee, Han Ah Lee, Eun-Jin Kim, Hwi Young Kim, Hyeon Chang Kim, Sang Hoon Ahn, Hokyou Lee, Seung Up Kim
Gut.2023; : gutjnl-2023-331003.     CrossRef
Impact of anthropometric parameters on outcomes in Asians with metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease
Kyu Yeon Choi, Tae Yeon Kim, Young Eun Chon, Mi Na Kim, Joo Ho Lee, Seong Gyu Hwang, Jiwoo Lee, Mi Kyung Kwak, Eun‐Gyoung Hong, Yun Mi Choi, Yeonjung Ha
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.2023; 14(6): 2747.     CrossRef
Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease — How relevant is this to primary care physicians and diabetologists?
Chi-Ho Lee
Primary Care Diabetes.2022;[Epub]     CrossRef
Atherosclerotic cardiovascular disease in non‐metabolic nonalcoholic fatty liver disease
Tsubasa Tsutsumi, Takumi Kawaguchi, Dan Nakano, Takuji Torimura
Hepatology Research.2022; 52(3): 317.     CrossRef
Effects of interleukin-17 inhibitors on hepatic fibrosis index in patients with psoriasis and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Directed acyclic graphs
Saori Takamura, Yuichi Teraki, Eri Katayama, Takumi Kawaguchi, Machiko Kawaguchi, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Sumiko Nagoshi, Takekuni Nakama, Takuji Torimura
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 269.     CrossRef
MAFLD Predicts the Risk of Cardiovascular Disease Better than NAFLD in Asymptomatic Subjects with Health Check-Ups
Hyoeun Kim, Chan Joo Lee, Sang Hoon Ahn, Kwan Sik Lee, Byoung Kwon Lee, Su Jung Baik, Seung Up Kim, Jung Il Lee
Digestive Diseases and Sciences.2022; 67(10): 4919.     CrossRef
Lean/normal‐weight metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease is a risk factor for reflux esophagitis
Shuhei Fukunaga, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Takumi Kawaguchi, Mohammed Eslam, Shinobu Yoshinaga, Hirohiko Abe, Ryuichi Nouno, Seiya Joh, Keiichi Mitsuyama, Jacob George, Takuji Torimura
Hepatology Research.2022; 52(8): 699.     CrossRef
Metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease directly related to liver fibrosis independent of insulin resistance, hyperlipidemia, and alcohol intake in morbidly obese patients
Susumu Inamine, Masayoshi Kage, Jun Akiba, Takumi Kawaguchi, Sachiyo Yoshio, Machiko Kawaguchi, Dan Nakano, Tsubasa Tsutsumi, Ryuki Hashida, Kouichi Oshiro
Hepatology Research.2022; 52(10): 841.     CrossRef
MAFLD, patient-centred care, and APASL
Shiv K. Sarin, Mohammed Eslam, Jian-Gao Fan, Han-Chieh Lin, Jacob George, Masao Omata
Hepatology International.2022; 16(5): 1032.     CrossRef
The relationship between metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease and low muscle mass in an asymptomatic Korean population
Ji Yeon Seo, Eun Ju Cho, Min Joo Kim, Min‐Sun Kwak, Jong In Yang, Su Jin Chung, Jeong Yoon Yim, Ji Won Yoon, Goh Eun Chung
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.2022; 13(6): 2953.     CrossRef
MAFLD: A quick fact check
Nahum Méndez‐Sánchez, Jian‐Gao Fan, Mohamed El‐Kassas, Marcos Girala
Liver International.2022; 42(12): 2903.     CrossRef
Fatty liver index as a predictor for incident type 2 diabetes in community-dwelling adults: longitudinal findings over 12 years
In-Ho Seo, Hye Sun Lee, Yong-Jae Lee
Cardiovascular Diabetology.2022;[Epub]     CrossRef
Utility of Human Relevant Preclinical Animal Models in Navigating NAFLD to MAFLD Paradigm
Damien Chua, Zun Siong Low, Guo Xiang Cheam, Aik Seng Ng, Nguan Soon Tan
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(23): 14762.     CrossRef