Tenofovir alafenamide treatment may not worsen the lipid profile of chronic hepatitis B patients: A propensity score-matched analysis
Joonho Jeong, Jung Woo Shin, Seok Won Jung, Eun Ji Park, Neung Hwa Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):254-264.   Published online 2021 Dec 28     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2021.0314
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Profiling of Peripheral TRBV and CD4+CD25+ Treg in CHB Patients with HBeAg SC during TDF Treatment
Jiezuan Yang, Haifeng Lu, Baikun Chen, Lili Jiang, Hua Zhang, Ping Ye, Linfeng Jin, Lele Zhu
Journal of Immunology Research.2023; 2023: 1.     CrossRef
Hepatitis B virus infection combined with nonalcoholic fatty liver disease: Interaction and prognosis
Lili Liu, Hong Li, Yang Zhang, Jing Zhang, Zhenhuan Cao
Heliyon.2023; 9(1): e13113.     CrossRef
Tenofovir Alafenamide for Multiple Drug-Resistant Chronic Hepatitis B: A 3-Year Clinical Trial
Jonggi Choi, Young-Suk Lim, Ji-Hoon Kim, Kwan Soo Byun, Byung Chul Yoo
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2023;[Epub]     CrossRef
Cost-effectiveness of expanded antiviral treatment for chronic hepatitis B virus infection in China: an economic evaluation
Sihui Zhang, Chao Wang, Bei Liu, Qing-Bin Lu, Jia Shang, Yihua Zhou, Jidong Jia, Xiaoyuan Xu, Huiying Rao, Bingfeng Han, Tianshuo Zhao, Linyi Chen, Mingzhu Xie, Jiahao Cui, Juan Du, Jing zeng, Ninghua huang, Yaqiong Liu, Lei Zhang, Hui Zhuang, Fuqiang Cui
The Lancet Regional Health - Western Pacific.2023; : 100738.     CrossRef
Risk of dyslipidemia in chronic hepatitis B patients taking tenofovir alafenamide: a systematic review and meta-analysis
Eui Gwon Hwang, Eun-Ae Jung, Jeong-Ju Yoo, Sang Gyune Kim, Young Seok Kim
Hepatology International.2023;[Epub]     CrossRef
Tenofovir versus entecavir on the prognosis of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Hui Liu, Cheng-Long Han, Bao-Wen Tian, Zi-Niu Ding, Ya-Fei Yang, Yun-Long Ma, Chun-Cheng Yang, Guang-Xiao Meng, Jun-Shuai Xue, Dong-Xu Wang, Zhao-Ru Dong, Zhi-Qiang Chen, Jian-Guo Hong, Tao Li
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2023; : 1.     CrossRef
Dyslipidemia in chronic hepatitis B patients on tenofovir alafenamide: Facts and puzzles
Hung-Yao Lin, Tai-Chung Tseng
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(2): 181.     CrossRef
Editorial: switching to tenofovir alafenamide monotherapy is effective and safe for other nucleos(t)ide analogues‐treated patients with chronic hepatitis B
Meng‐Lan Wang, En‐Qiang Chen
Alimentary Pharmacology & Therapeutics.2022; 56(6): 1090.     CrossRef