Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online 2022 May 4     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0039
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Structure and hepatoprotective activity of Usp10/NF-κB/Nrf2 pathway-related Morchella esculenta polysaccharide
Shanshan Teng, Yongfeng Zhang, Xinghui Jin, Yanfeng Zhu, Lanzhou Li, Xiaowei Huang, Di Wang, Zhe Lin
Carbohydrate Polymers.2023; 303: 120453.     CrossRef
Neutrophil extracellular traps in tumor progression and immunotherapy
Meina Yan, Yifeng Gu, Hongxia Sun, Qinghong Ge
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Advancements in the Alcohol-Associated Liver Disease Model
Lin Zhu, Hai-Di Li, Jie-Jie Xu, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li
Biomolecules.2022; 12(8): 1035.     CrossRef
G-CSF exacerbates liver injury in a mouse model of autoimmune hepatitis
Yi Shen, Yifeng Liu, Kexin Yu, Mengyi Shen, Li Yang
Journal of Hepatology.2022;[Epub]     CrossRef
Emerging Role of Neutrophil Extracellular Traps in Gastrointestinal Tumors: A Narrative Review
Yujun Zhang, Jingjing Song, Yiwei Zhang, Ting Li, Jie Peng, Haonan Zhou, Zhen Zong
International Journal of Molecular Sciences.2022; 24(1): 334.     CrossRef