Risk factors in nonalcoholic fatty liver disease
Eunji Ko, Eileen L. Yoon, Dae Won Jun
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S79-S85.   Published online 2022 Dec 14     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0398
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of probiotics on nonalcoholic fatty liver disease: A meta-analysis
Xiangyu Zhou, Jincheng Wang, Sufang Zhou, Jiajia Liao, Zuoyu Ye, Leiming Mao
Medicine.2023; 102(4): e32734.     CrossRef