PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Clinical and Molecular Hepatology10.3350/cmh.2021.04002022282174-176Surgical resection versus ablation for early hepatocellular carcinoma: The debate is still openBo Hyun Kimhttp://e-cmh.org/upload/pdf/cmh-2021-0400.pdf, http://e-cmh.org/journal/view.php?doi=10.3350/cmh.2021.0400, http://e-cmh.org/upload/pdf/cmh-2021-0400.pdf
Journal of Gastroenterology and Hepatology10.1111/j.1440-1746.2011.06812.x2011no-noRadiofrequency Ablation versus Surgical Resection as Primary Treatment of Hepatocellular Carcinoma Meeting the Milan Criteria: A Systematic ReviewYun Ku Cho, Hyunchul Rhim, SangIk Nohhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1440-1746.2011.06812.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1440-1746.2011.06812.x/fullpdf
Journal of Surgical Oncology10.1002/jso.21765201110411-2Is surgical resection still the treatment of choice for early hepatocellular carcinoma?Kelly W. Burak, Oliver F. Bathehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjso.21765, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jso.21765
HPB10.1080/13651820510028846200573214-221Radiofrequency ablation versus surgical resection for single nodule hepatocellular carcinoma: Long‐term outcomesMakoto Ogihara, Linda L. Wong, Junji Machihttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X15308613?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X15308613?httpAccept=text/xml
Journal of Surgical Research10.1016/j.jss.2015.01.04220151951166-174Radiofrequency ablation versus surgical resection for intrahepatic hepatocellular carcinoma recurrence: a meta-analysisXuxiao Chen, Yongjun Chen, Qinyu Li, Di Ma, Baiyong Shen, Chenghong Penghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022480415000712?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0022480415000712?httpAccept=text/plain
Therapeutics and Clinical Risk Management10.2147/tcrm.s967602016295Radiofrequency ablation versus resection for Barcelona clinic liver cancer very early/early stage hepatocellular carcinoma: a systematic reviewWei Zhang, Zhenxin He, Pu Xiang, Jianping Gong, Nansheng Chenghttps://www.dovepress.com/getfile.php?fileID=29119
Gastroenterology10.1016/s0016-5085(08)60226-720081344A-47323 Surgical Resection Versus Percutaneous Radiofrequency Ablation in Treatment of Hepatocellular Carcinoma: A Meta AnalysisSathya Jaganmohan, Suneal Agarwal, Krishna S. Kasturi, Gagan Soodhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508508602267?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016508508602267?httpAccept=text/plain
Journal of Hepatology10.1016/s0618-8278(19)31212-52019701e608FRI-476-Repeated surgical resection versus radiofrequency ablation for recurrent hepatocellular carcinoma after surgical resection : A propensity score matching analysisChang Ke-Bin, I-Cheng lee, Gar-Yang Chau, Ming-Chih Hou, Yi-Hsiang Huanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0618827819312125?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0618827819312125?httpAccept=text/plain
European Journal of Surgical Oncology10.1016/j.ejso.2020.01.0042020465763-771Trans-arterial chemoembolization + radiofrequency ablation versus surgical resection in hepatocellular carcinoma – A meta-analysisChuan Hao Gui, Samantha Baey, Reuban Toby D'cruz, Vishal G. Shelathttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0748798320300044?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0748798320300044?httpAccept=text/plain
Cancer10.1002/cncr.282932013119213812-3820Radiofrequency ablation versus open hepatic resection for elderly patients (> 65 years) with very early or early hepatocellular carcinomaZhen-Wei Peng, Fu-Rong Liu, Sheng Ye, Li Xu, Yao-Jun Zhang, Hui-Hong Liang, Xiao-Jun Lin, Wan Yee Lau, Min-Shan Chenhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fcncr.28293, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/cncr.28293/fullpdf