Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 1047   Download: 105
1648
Protective association of Klotho rs495392 gene polymorphism against hepatic steatosis in non-alcoholic fatty liver disease patients
Wen-Yue Liu, Xiaofang Zhang, Gang Li, Liang-Jie Tang, Pei-Wu Zhu, Rafael S. Rios, Kenneth I. Zheng, Hong-Lei Ma, Xiao-Dong Wang, Qiuwei Pan, Robert J. de Knegt, Luca Valenti, Mohsen Ghanbari, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(2):183-195.   Published online November 28, 2021
View: 2342   Download: 168  Citation: 1
The serum vitamin D level is inversely correlated with nonalcoholic fatty liver disease
Goh Eun Chung, Donghee Kim, Min-Sun Kwak, Jong In Yang, Jeong Yoon Yim, Seon Hee Lim, Mustafa Itani
Clin Mol Hepatol. 2016;22(1):146-151.   Published online March 28, 2016
View: 8666   Download: 130  Citations: 41
The Korean Journal of Hepatology Elsewhere
Role of vitamin D in chronic hepatitis C
Tae Yeob Kim
Clin Mol Hepatol. 2011;17(2):170-172.   Published online June 23, 2011
View: 4253   Download: 37
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 209
TOTAL : 1048016
Close layer