Search

  • HOME
  • Search
Letter to the Editor
Similar respiratory function including chronic obstructive pulmonary disease between non-alcoholic fatty liver disease and metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease
Tsubasa Tsutsumi, Dan Nakano, Machiko Kawaguchi, Hirokazu Takahashi, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):266-268.   Published online January 30, 2024
View: 1399   Download: 36
Snapshot
1861
Recent updates on pharmacologic therapy in non-alcoholic fatty liver disease
Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):129-133.   Published online October 13, 2023
View: 1901   Download: 119  Crossref: 2
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Yee Hui Yeo, Ju Dong Yang
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):124-125.   Published online November 14, 2023
View: 1196   Download: 39  Crossref: 1
Letter to the Editor
Letter 2 regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Yiwen Zhang, Liwei Wu, Zepeng Mu, Linlin Ren, Ying Chen, Hanyun Liu, Lili Xu, Yangang Wang, Yaxing Wang, Susan Cheng, Yih Chung Tham, Bin Sheng, Tien Yin Wong, Hongwei Ji
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):113-117.   Published online November 10, 2023
View: 1516   Download: 63  Web of Science: 1  Crossref: 1
Original Article
1752
The independent effect of exercise on biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review
George Chen, Bubu Banini, Albert Do, Joseph K. Lim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S319-S332.   Published online December 14, 2022
View: 3279   Download: 98  Web of Science: 3  Crossref: 4
Review
1726
Non-alcoholic fatty liver disease: the pathologist’s perspective
Wei-Qiang Leow, Anthony Wing-Hung Chan, Paulo Giovanni L. Mendoza, Regina Lo, Kihan Yap, Haeryoung Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S302-S318.   Published online November 15, 2022
View: 5058   Download: 269  Web of Science: 9  Crossref: 7
1710
Hepatocellular carcinoma surveillance in patients with non-alcoholic fatty liver disease
Karim Seif El Dahan, Darine Daher, Amit G. Singal
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S207-S219.   Published online September 14, 2022
View: 7290   Download: 161  Web of Science: 4  Crossref: 7
1741
Identification of high-risk subjects in nonalcoholic fatty liver disease
Christiane Stern, Laurent Castera
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S196-S206.   Published online December 5, 2022
View: 5494   Download: 273  Web of Science: 8  Crossref: 9
1742
Non-invasive imaging biomarkers for liver steatosis in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Asako Nogami, Masato Yoneda, Michihiro Iwaki, Takashi Kobayashi, Yasushi Honda, Yuji Ogawa, Kento Imajo, Satoru Saito, Atsushi Nakajima
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S123-S135.   Published online December 12, 2022
View: 3873   Download: 190  Web of Science: 7  Crossref: 9
1729
Causes and risk profiles of mortality among individuals with nonalcoholic fatty liver disease
Peter Konyn, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(Suppl):S43-S57.   Published online November 22, 2022
View: 3862   Download: 160  Web of Science: 17  Crossref: 15
Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(suppl):S5-S16.   Published online December 28, 2022
View: 6408   Download: 479  Web of Science: 24  Crossref: 28
Original Article
1838
Association of Visceral Fat Obesity, Sarcopenia, and Myosteatosis with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease without Obesity
Hong-Kyu Kim, Sung-Jin Bae, Min Jung Lee, Eun Hee Kim, Hana Park, Hwi Seung Kim, Yun Kyung Cho, Chang Hee Jung, Woo Je Lee, Jaewon Choe
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):987-1001.   Published online July 5, 2023
View: 3635   Download: 255  Web of Science: 7  Crossref: 7
Special Review
1849
Critical appraisal of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: Implication of Janus-faced modernity
Gi-Ae Kim, Joon Ho Moon, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):831-843.   Published online August 25, 2023
View: 3738   Download: 345  Web of Science: 10  Crossref: 17
Correspondence
Correspondence on Letter regarding “Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes”
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):817-819.   Published online May 17, 2023
View: 1825   Download: 44
Letter to the Editor
Letter regarding “Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes”
Seogsong Jeong, Yohwan Lim, Su Kyoung Lee, Hyun Wook Han
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):810-811.   Published online May 8, 2023
View: 1873   Download: 56  Web of Science: 1
Original Article
1818
Impact of fatty liver on long-term outcomes in chronic hepatitis B: a systematic review and matched analysis of individual patient data meta-analysis
Yu Jun Wong, Vy H. Nguyen, Hwai-I Yang, Jie Li, Michael Huan Le, Wan-Jung Wu, Nicole Xinrong Han, Khi Yung Fong, Elizebeth Chen, Connie Wong, Fajuan Rui, Xiaoming Xu, Qi Xue, Xin Yu Hu, Wei Qiang Leow, George Boon-Bee Goh, Ramsey Cheung, Grace Wong, Vincent Wai-Sun Wong, Ming-Whei Yu, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):705-720.   Published online May 8, 2023
View: 3966   Download: 218  Web of Science: 12  Crossref: 16
Editorial
The independent effect of exercise on biopsy proven non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review
Young-Joo Jin
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):414-416.   Published online February 28, 2023
View: 4127   Download: 65
How to optimize the outcome of liver transplantation for non-alcoholic fatty liver disease
Byeong Geun Song, Dong Hyun Sinn
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):411-413.   Published online March 6, 2023
View: 2134   Download: 46  Web of Science: 1  Crossref: 1
Implications of comorbidities in nonalcoholic fatty liver disease
Sherlot Juan Song, Vincent Wai-Sun Wong
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):384-389.   Published online March 14, 2023
View: 2950   Download: 76  Web of Science: 1  Crossref: 1
Review
1770
Chronic hepatitis B with concurrent metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: Challenges and perspectives
Shang-Chin Huang, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):320-331.   Published online February 1, 2023
View: 5127   Download: 347  Web of Science: 10  Crossref: 15
Correspondence
Correspondence on Editorial regarding “Screening and prediction of nonalcoholic fatty liver disease using a peripheral insulin resistance index: Potential benefits and limitations”
Jun-Hyuk Lee, Kyongmin Park, Hye Sun Lee, Hoon-Ki Park, Jee Hye Han, Sang Bong Ahn
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):185-187.   Published online November 10, 2022
View: 2575   Download: 37
Letter to the Editor
Correspondence on Letter regarding “COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis”
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):176-178.   Published online November 10, 2022
View: 2610   Download: 49
Review
1696
Development and prognosis of hepatocellular carcinoma in patients with diabetes
Takuma Nakatsuka, Ryosuke Tateishi
Clin Mol Hepatol. 2023;29(1):51-64.   Published online July 29, 2022
View: 5078   Download: 231  Web of Science: 11  Crossref: 14
Letter to the Editor
Non-alcoholic fatty liver disease and risk of dementia: Unmet need for a pooled analysis of cohort studies
Seogsong Jeong, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):933-934.   Published online September 14, 2022
View: 2744   Download: 63
1704
Non-alcoholic fatty liver disease and the risk of dementia: A meta-analysis of cohort studies
Li-Yu Lu, Min-You Wu, Yung-Shuo Kao, Cheng-Hsien Hung
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):931-932.   Published online September 5, 2022
View: 2781   Download: 98  Web of Science: 7  Crossref: 6
1 | 2 | 3 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 360
TOTAL : 1854873
Close layer