Previous issues

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Previous issue
Volume 28(3); Jul 2022
1647
The best predictive model for hepatocellular carcinoma in patients with chronic hepatitis B infection
Jung Hwan Yu, Soon Gu Cho, Young-Joo Jin, Jin-Woo Lee
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):351-361.   Published online November 26, 2021
1664
RNA interference as a novel treatment strategy for chronic hepatitis B infection
Rex Wan-Hin Hui, Lung-Yi Mak, Wai-Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):408-424.   Published online February 17, 2022
1692
Therapeutic mechanisms and beneficial effects of non-antidiabetic drugs in chronic liver diseases
Han Ah Lee, Young Chang, Pil Soo Sung, Eileen L. Yoon, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Young-Sun Lee, Jihyun An, Do Seon Song, Young Youn Cho, Seung Up Kim, Yoon Jun Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):425-472.   Published online July 1, 2022
A crystal ball to forecast treatment responsiveness in nonalcoholic fatty liver disease
Seonghwan Hwang, Won Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):478-480.   Published online June 16, 2022
Original Articles
1667
Non-alcoholic fatty liver disease increases risk of carotid atherosclerosis and ischemic stroke: An updated meta-analysis with 135,602 individuals
Ansel Shao Pin Tang, Kai En Chan, Jingxuan Quek, Jieling Xiao, Phoebe Tay, Margaret Teng, Keng Siang Lee, Snow Yunni Lin, May Zin Myint, Benjamin Tan, Vijay K Sharma, Darren Jun Hao Tan, Wen Hui Lim, Apichat Kaewdech, Daniel Huang, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J Sanyal, Mark Muthiah, Cheng Han Ng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):483-496.   Published online March 2, 2022
1675
Discovery of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor specific biomarker in non-alcoholic fatty liver disease mouse models using modified basket trial
Ju Hee Oh, Dae Won Jun, Hye Young Kim, Seung Min Lee, Eileen L. Yoon, Jungwook Hwang, Jung Hwan Park, Hanbi Lee, Wankyu Kim, Hyunsung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):497-509.   Published online April 28, 2022
1669
Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.   Published online March 17, 2022
1676
Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online May 4, 2022
1677
Reappraisal of sepsis-3 and CLIF-SOFA as predictors of mortality in patients with cirrhosis and infection presenting to the emergency department: A multicenter study
Ji Hyun Kim, Baek Gyu Jun, Minjong Lee, Hye Ah Lee, Tae Suk Kim, Jeong Won Heo, Da Hye Moon, Seong Hee Kang, Ki Tae Suk, Moon Young Kim, Young Don Kim, Gab Jin Cheon, Soon Koo Baik, Dong Joon Kim, Dae Hee Choi
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):540-552.   Published online May 6, 2022
1679
Effect of moderate-to-severe hepatic steatosis on neutralising antibody response among BNT162b2 and CoronaVac recipients
Ka Shing Cheung, Lok Ka Lam, Rex Wan Hin Hui, Xianhua Mao, Ruiqi R Zhang, Kwok Hung Chan, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):553-564.   Published online May 11, 2022
1681
The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.   Published online May 19, 2022
Letter to the Editor
1672
Clinical significance of the discrepancy between radiological findings and biochemical responses in atezolizumab plus bevacizumab for hepatocellular carcinoma
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Takashi Niizeki, Hironori Koga, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):575-579.   Published online April 21, 2022
Snapshot
1693
Microbiome and metabolomics in alcoholic liver disease
Raja Ganesan, Ki Tae Suk
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):580-582.   Published online July 1, 2022

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 395
TOTAL : 1879488
Close layer